Inloggen    Zoeken    Home    Contact

 

Sociaal akkoord

 

Op 22 oktober 2015 werd tussen de sociale partners binnen de sector horeca een sociaal akkoord bereikt. Dat de onderhandelingen in moeilijke omstandigheden plaatsvonden, hoeft niet gezegd. Niet alleen de loonnorm, ook de verplichte invoering van de geregistreerde kassa en de aankomst van de flexijobs zetten de verhoudingen binnen het sociaal overleg op scherp.

Desondanks kwamen de sociale partners overeen de lonen niet te verhogen. Evenmin wordt de indexsprong gecompenseerd. De bijdragen aan het Waarborg- en Sociaal Fonds worden evenmin verhoogd.

Er werden wel enkele afspraken gemaakt op kwalitatief vlak en om bestaande cao’s te verfijnen:

 • De periode waarvoor de werkgever een bijkomende vergoeding verschuldigd is wegens tijdelijke werkloosheid om economische redenen, wordt verhoogd van 90 naar 110 dagen. De bijkomende vergoeding die de werkgever verschuldigd is, werd verhoogd tot 0,5187 EUR per uur. Na meer dan 10 jaar onveranderd te zijn gebleven, werd het bedrag dus eenmalig opgetrokken met minder 0,05 EUR per uur.
 • De jongerenbarema’s (voor minderjarige werknemers) worden afgeschaft. Deze barema’s blijven wel gelden voor studenten waarvoor de werkgever slechts een solidariteitsbijdrage verschuldigd is.
 • Wanneer de prijs voor een abonnement voor het openbaar vervoer een eenheidsprijs is, wordt het plafond woon-werkverkeer opgetrokken van 7 naar 11km.
 • Voor de gevallen waarvoor momenteel 3 dagen rouwverlof wordt voorzien, wordt dit opgetrokken tot 4 dagen.
 • Aan oudere werknemers met een leeftijd van 56 jaar of ouder wordt een extra dag vakantie toegekend
 • Het anciënniteitsverlof in ondernemingen met minder dan 50 werknemers wordt uitgebreid. Werknemers met een anciënniteit van minstens 10 jaar in de onderneming, krijgen om de vijf jaar een bijkomende verlofdag.
 • De cao ecocheques wordt verlengd en de mogelijkheid wordt geboden om cheques onder de 25€ in ee bruto-bedrag uit te betalen.
 • De duur van de tijdskrediet met motief zal tot 36 maanden worden verhoogd. Als de vergoeding en het recht op tijdskrediet met motief door de wetgever beide tot 48 maanden worden gebracht, zal de CAO in die zin worden aangepast.
 • Voor het tijdskrediet einde loopbaan blijft de leeftijdsvoorwaarde behouden op op 55 jaar
 • De werkgever zal in voorkomend geval het remgeld ten laste nemen van het medisch geschiktheidscertificaat

Voorts werden ook enkele technische aanpassingen overeengekomen

 • Eindejaarspremie:
  • Enkel wie minstens 2 maanden onafgebroken in dienst is geweest van uw onderneming, heeft recht op een eindejaarspremie. Dat was vroeger al het geval maar nu mag voortaan twee kalenderjaren bestrijken.
  • Hetzelfde geldt voor de gelijkstelling van een ononderbroken afwezigheid van 6 maanden. Voor de berekening van de eindejaarspremie werd een ononderbroken afwezigheid van minstens 6 maanden, voor de helft, gelijkgesteld met een periode van aanwezigheid. Ook deze periode van afwezigheid mag zich voortaan over twee kalenderjaren uitstrekken, zij het dat er nooit meer dan 6 maanden kan worden gelijkgesteld.
  • Voor werknemers met meer dan één jaar anciënniteit in de onderneming blijft de periode van 7 dagen gelijkstelling bij arbeidsongeschiktheid behouden, ook wanneer over het verloop van 1 jaar door verschillende ziektes de zeven dagen ongeschiktheid overschreden worden, en dit tot een periode van zes maanden onafgebroken arbeidsongeschiktheid bereikt wordt.
 • Ook de regels met betrekking tot de syndicale delegatie worden verduidelijkt:
  • Als de werknemers een vakbondsafgevaardigde voordragen, heeft de werkgever 15 dagen de tijd om zijn mening daarover te geven. Doet hij dat niet, dan zal de voorzitter van het PC de werkgever aangetekend oproepen.  Als de werkgever niet reageert op deze oproeping, dan wordt de syndicale afvaardiging goedgekeurd.
  • Ook het mandaat van de plaatsvervangende vakbondsafgevaardigde werd verduidelijkt

De sociale partners zijn overeengekomen dat door dit sociale akkoord de volledige loonmarge is ingevuld.

Horeca Vlaanderen is tevreden met dit akkoord dat u als werkgever voldoende ademruimte moet laten om ook nu te bouwen aan de toekomst.

Het protocolakkoord kan u hier downloaden (PDF).

 

Onze structurele partners

 Lia  CombinatielogoVLAIO   Klik om een afbeelding te selecteren uit de multimedia database  TEL_business_pos_WitAchter_WEB