Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden lidmaatschap

 
  1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelf al worden deze laatste nadien meegedeeld. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.

  2. Hoewel Horeca Vlaanderen vzw er alles aan doet de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt Horeca Vlaanderen vzw zich het recht voor om eventuele orders die op basis van die kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen, te annuleren.

  3. Horeca Vlaanderen vzw doet al het mogelijke om de hoogste kwaliteit te garanderen in haar dienstverlening. De klant erkent evenwel dat Horeca Vlaanderen vzw niet aansprakelijk kan worden gesteld indien in uitzonderlijke gevallen bepaalde informatie die in het kader van die dienstverlening aan de klant wordt gegeven, niet – geactualiseerde of onjuiste informatie bevat, behalve in geval van opzettelijke fout of bedrog in hoofde van Horeca Vlaanderen vzw of haar aangestelden.

  4. De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van bestellingen, worden beheerst door de algemene privacy-bepalingen van Horeca Vlaanderen (https://www.horecavlaanderen.be/paginas/nl/openbaar/horeca-vlaanderen/privacybeleid). De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. Horeca Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan Horeca Vlaanderen vzw werden doorgegeven. 

  5. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien aan de ingebrekestelling geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen.

  6. Lidmaatschap bij Horeca Vlaanderen vzw geldt telkens voor 12 maanden, beginnend op de eerste dag van de maand na de betaaldatum. De lidmaatschapsbijdrage wordt bepaald aan de hand van het aantal medewerkers en is jaarlijks vrijblijvend te betalen. Een betaling creëert geen verplichting naar hernieuwing voor het volgend jaar. Om lidmaatschap stop te zetten is geen opzegtermijn noch melding verplicht.

  7. Horeca Vlaanderen vzw behoudt alle intellectuele rechten op de producten en diensten die zij aanbiedt. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, kan een bestelling van goederen en/of diensten op geen enkele manier beschouwd worden als een gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten op deze producten en/of diensten, noch op de door Horeca Vlaanderen vzw of de onder haar ressorterende organisaties gedeponeerde woord – of beeldmerken. 

  8. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel worden gebracht.