Extra steun voor de hotel- en logiessector met verlaging loonkost voor het tweede kwartaal

Vele hotels en logies worden nu al een jaar geconfronteerd met een verminderde bezetting vanwege de coronacrisis. Horeca Vlaanderen trok al meermaals aan de alarmbel omdat ook zij de facto gesloten zijn, en dat hiertegenover gepaste steun moet staan. “Deze specifieke steunmaatregel voor het 2de kwartaal is broodnodig voor onze hotel- en logiessector. Door deze loonkostverlaging blijft zo’n zeven miljoen euro in de sector. Het resultaat van overleg met de bevoegde ministers Dermagne en Vandenbroucke. Maar we blijven verder aandringen op bijkomende steun. Want de noden zijn enorm”, zegt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen.

Visuals Landscape (64)


Want zelfs al is er een verminderde bezetting van de hotelkamers, een zeker niveau van tewerkstelling blijft nodig om de basistaken uit te oefenen ongeacht het aantal gasten, waardoor de loonkost niet in dezelfde mate afneemt als de verminderde inkomsten. Om ontslagen te vermijden wordt volgende maatregel voorgelegd aan het parlement:

Welke vermindering?

 • In het tweede kwartaal ’21 wordt de werkgever vrijgesteld van de volledige patronale RSZ-basisbijdragen, na toepassing van de structurele vermindering en de sociale Maribel;
 • Voor vijf werknemers die behoren tot het paritair comité voor het hotelbedrijf per vestigingseenheid die een hotel uitbaat of die accommodatie verschaft.

Op wie is de vermindering van toepassing?

 • De onderneming moet als hoofdactiviteit het uitbaten van een hotel of het verschaffen van accommodatie hebben of een vestigingseenheid hebben die deze activiteit uitoefent;
 • In het tweede kwartaal ‘21 een omzetvermindering van minstens 60% hebben geleden ten opzichte van het tweede kwartaal ’19:
  • de omzetdaling zal op niveau van de hele juridische entiteit bekeken worden,
  • de graad van activiteit van de andere functie (restaurant, wellness,…) zal mee bepalen of het 60 %-omzetverlies zal bereikt worden of niet.
 • Voor de niet btw-plichtige werkgevers geldt het criterium van een daling van de in het tweede kwartaal ‘21 aan de RSZ aangegeven loonmassa van ten minste 60% ten opzichte van het tweede kwartaal ‘19.

Wat zijn de voorwaarden?

De werkgever moet:

 • de werknemers waarvoor hij de vermindering toepast, ononderbroken in dienst houden gedurende het tweede kwartaal 2021, behoudens indien de werknemer zelf ontslag neemt, ontslagen wordt om dringende redenen, tijdskrediet of een thematisch verlof neemt;
 • in 2021 aan alle werknemers een concreet en individueel opleidingsaanbod doen voor ten minste 5 volledige dagen per voltijds equivalente werknemer in 2021.
  • Het betreft zowel de werknemers waarvoor de vermindering wordt toegekend als de andere werknemers en ongeacht of zij zich al dan niet in een situatie van tijdelijke werkloosheid bevinden.
  • De werkgever kan het aantal opleidingsdagen voor een deeltijdse werknemer proportioneel verminderen in verhouding tot de contractuele arbeidsduur van de betrokken werknemer;
 • zich in 2021 onthouden van:
  • het uitkeren van dividenden aan aandeelhouders,
  • het uitkeren van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur, en het leidinggevend personeel van de onderneming,
  • het inkopen van eigen aandelen;
 • de ondernemingsraad, of de vakbondsafvaardiging bij ontstentenis van een ondernemingsraad, of de werknemers bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging informeren over de toepassing van deze maatregel binnen de onderneming en de voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen, in het bijzonder over het opleidingsaanbod, en hierover overleggen.

Bij verdere vragen, aarzel niet om je sociaal secretariaat te contacteren. Zij staan in voor de berekening van deze steunmaatregel en beheren je dossier, waardoor ze je concreet kunnen helpen.

Ondertussen blijft Horeca Vlaanderen in het overleg verder hameren op bijkomende steunmaatregelen voor hotel- en logiesuitbaters, want ook dit blijft broodnodig. Van zodra we hier meer informatie over hebben, brengen we je uiteraard als eerste op de hoogte via onze kanalen!