Bevestiging van enkele verlengde en nieuwe steunmaatregelen voor getroffen sectoren

Zopas werden enkele verlengde en nieuwe ondersteuningsmaatregelen voor getroffen sectoren gepubliceerd in het Staatsblad. Deze zijn geen gevolg van de beslissingen van het Overlegcomité op 14 april jongstleden. Het overleg over bijkomende steunmaatregelen is lopende, en informatie daarover volgt zo spoedig mogelijk.

14


Van enkelen brachten we u al op de hoogte, anderen zijn nieuw. We sommen ze hieronder voor u op:

Maatregelen die uitgebreid of verlengd worden:

 • De fiscale vrijstelling van de vergoedingen die naar aanleiding van de Covid-19-pandemie door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten zijn toegekend, wordt verder verlengd tot 31 december 2021.

 • Net zoals in 2020, zullen horecaondernemers ook voor het jaar 2021 geen FAVV-heffing verschuldigd zijn.

 • Tax Shelter Covid-19 krijgt een vervolg:
  • oorspronkelijk bestond deze maatregel uit een belastingvermindering in de personenbelasting voor wie participeerde in het kapitaal van bedrijven die tijdens de eerste golf van de pandemie een aanzienlijke omzetdaling kennen;
  • nu wordt deze regeling opnieuw toegepast op bedrijven die zwaar te lijden hebben onder de tweede golf.
 • Maatregelen die eind vorig jaar al verlengd waren tot 31 maart 2021, en nu opnieuw verlengd worden met drie maanden, tot 30 juni 2021:
  • de btw-verlaging tot 6% voor mondkapjes en handgels;
  • de vrijstelling voor notariële volmachten;
  • het “individuele uitstel op aanvraag” voor betaling van personenbelasting, vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing en btw, voor ondernemingen die kunnen bewijzen dat ze hinder ondervinden door de pandemie.

Nieuwe maatregelen:

 • Verhuurders, die de huur kwijtschelden van hun huurders die hun zaak verplicht moeten sluiten wegens de coronamaatregelen, verkrijgen een belastingvermindering van 30%:
  • de maatregel is geldig voor de huur van de maanden maart, april en mei 2021;
  • per huurovereenkomst kan maximaal €5.000 per maand in aanmerking komen voor de belastingvermindering, per verhuurder maximaal €45.000;
  • in de vennootschapsbelasting wordt het voordeel toegekend onder de vorm van een niet-terugbetaalbaar belastingkrediet.
  • Meer informatie over dit belastingvoordeel vind je hier.
 • Tarieven voor nalatigheids- en moratoriuminteresten in de btw en accijnsrechten worden gealigneerd op die in de inkomstenbelastingen:
  • concreet betekent dit dat het tarief zal dalen van 9,6% tot respectievelijk 4 en 2%;
  • ook de hoge btw-boete voor te late betaling wordt gemilderd en daalt van 15% naar 10%;
  • zowel de aanpassing van de interestvoeten als de boete geldt enkel voor het 2de kwartaal 2021.
 • Met ingang van 1 januari van dit jaar werd reed beslist dat startende bedrijven elke maand een terugbetaling van hun btw-krediet kunnen vragen:
  • voortaan kan men voor kleinere bedragen een teruggave van de btw vragen;
  • de nieuwe drempels zijn: €400 voor periodieke aangiften, €50 voor starters of eindejaaraangiften.
 • Het decembervoorschot in de btw wordt vanaf december 2021 definitief afgeschaft, in december 2020 gebeurde dit al eenmalig. Nieuw is dat dit jaar tegelijk ook het decembervoorschot in de bedrijfsvoorheffing (art. 412, lid 4 en 5, WIB 92) afgeschaft wordt.

 • De RSZ-bijdragevermindering voor de hotel- en logiessector, die werd aangekondigd door onze Horeca Vlaanderen Flash van 31 maart jl., wordt bevestigd.

Naast het pleidooi voor duidelijkheid over heropening, buiten én binnen, blijft Horeca Vlaanderen strijden voor extra steunmaatregelen, nu én bij de heropstart. Totdat onze 36.000 horecaondernemers weer gezond kunnen ondernemen zoals voor de coronacrisis.