Gedragscode drankafnamecontracten

 

Door de gedragscode die werd ondertekend door de horecafederaties, de Belgische Brouwers en de federatie van drankenhandelaars worden de meest extreme uitwassen aangepakt. De ondernemer krijgt meer vrijheid, transparantie en rechtszekerheid.

Op deze pagina kan u de volledige gedragscode nalezen.
Wil u ze liever downloaden? Dat kan hier (PDF).

 

 

GEDRAGSCODE VOOR GOEDE RELATIES TUSSEN BROUWERS, DRANKENHANDELAARS EN HORECASECTOR

1. Inleiding

De horecasector is een belangrijke sector voor de Belgische economie. Het betreft één van de laatste economische sectoren die erin slaagt om arbeidsplaatsen te behouden en te creëren voor ongeschoolde of weinig geschoolde arbeidskrachten, ongeacht hun nationaliteit en filosofische of religieuze overtuiging. De sector stelt 120.000 mensen te werk en telt meer dan 40.000 zelfstandige ondernemers. Het is niet alleen voor de betrokken ondernemingen en werknemers, maar ook voor de consument van groot belang dat deze sector goed kan blijven functioneren. Om deze reden hebben de Belgische Brouwers, FEBED, Horeca Vlaanderen, Horeca Wallonië en Horeca Brussel in onderling overleg een gedragscode voor goede relaties tussen de brouwers, drankenhandelaars en de horecasector opgesteld, hierna de gedragscode. Met deze gedragscode wensen de betrokken sectoren hun partnerschap te bevestigen en verder te versterken.

De gedragscode heeft niet alleen tot doel te zorgen voor goede relaties, maar wil ook bijdragen tot een gezonde ondernemingsklimaat met rendabele ondernemingen.

De sectororganisaties en beroepsverenigingen die geen partner zijn bij de gedragscode, zullen steeds aangemoedigd worden om zich aan te sluiten bij de gedragscode. 

2. Europese context

Hoewel deze gedragscode een Belgisch initiatief is, zullen buitenlandse brouwers en drankenhandelaars aangemoedigd worden aan te sluiten bij de gedragscode voor wat betreft hun relaties met de Belgische horecasector. 

3. Toepassingsgebied

De gedragscode geldt voor alle betrokken ondernemingen in de keten en heeft betrekking op de contractuele relatie tussen de brouwers, drankenhandelaars en horecasector.

De gedragscode is van toepassing op alle niet-onmiddellijk opzegbare drankafnameovereenkomsten die afgesloten, verlengd of gewijzigd worden na 1 maart 2016.

Wat betreft de toepassing van de gedragscode voor de lopende drankafnameovereenkomsten geldt volgende overgangsregeling. De bepalingen met betrekking tot:

-              de terugbetaling van leningen en investeringen;

-              verboden contractuele clausules en praktijken;

-              verbreking van de overeenkomst en

-              de verzoeningscommissie

gelden vanaf 1 maart 2016 eveneens voor de lopende drankafnameovereenkomsten. Voor wat betreft de bestaande overeenkomsten zal de gedragscode van toepassing zijn vanaf 1 maart 2018.

Voor wat betreft de contracten met leningen afgesloten in 2015 met een looptijd van meer dan 5 jaar, gaat de gedragscode pas in vanaf 01 januari 2020.

Deze gedragscode dient als referentie voor wat betreft het afsluiten en uitvoeren van drankafnameovereenkomsten tussen de brouwers, drankenhandelaars en de horecasector .

Drankafnamecontracten zijn alle overeenkomsten of verbonden overeenkomsten afgesloten tussen enerzijds een brouwer en/of drankenhandelaar en anderzijds een horecaondernemer waarvan de volgende verbintenissen kunnen deel uitmaken :

 • een handelshuur van het pand;
 • de huur of de terbeschikkingstelling van infrastructuur;
 • een investeringskrediet;
 • andere leningen of financiële of economische voordelen of tegemoetkomingen;
 • een al dan niet exclusieve afnameverplichting in hoofde van de horeca-uitbater, waarbij deze verplichtingen hiermee verbonden zijn.

Sectororganisaties, beroepsverenigingen of individuele ondernemingen die niet betrokken zijn bij het opstellen van de gedragscode, kunnen vrijwillig en transparant toetreden tot de gedragscode. Dit kan door het publiek maken van een ‘verklaring van goede relaties tussen brouwers, drankenhandelaars en horecasector’, met uitdrukkelijke verwijzing naar de gedragscode. Zij dienen de ondertekenende partijen hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

 4. Principes


4.1. Opleiding

De brouwers, drankenhandelaars en de horecasector zijn ervan overtuigd dat een praktijkgerichte en goede opleiding voor de horecaondernemer, het aantal faillissementen in de sector sterk zou verminderen. De verplichting om de opleiding te volgen en het engagement van de horecaondernemer daartoe, moeten opgenomen worden in de contracten die met de horecaondernemer gesloten worden. De financiering van deze opleiding wordt niet gedragen door de brouwer, de drankenhandelaar of de horecafederaties.

Deze verplichte opleiding bevat volgende onderdelen: 

A. Theoretische aspecten: 

 • Startersopleiding horeca
   • Algemene wettelijke vereisten
   • Drankafname-overeenkomsten
 •   
 • Basiskennis bedrijfsbeheer 
   • Opstellen van een businessplan
   • Prijszetting en omzetberekening
   • Fiscaliteit en BTW in de horecasector
   • Personeelsbeheer en –administratie: arbeidsovereenkomstenrecht, sociale zekerheidsrecht, …
   • Algemeen en commercieel beheer
   • Investeringen en afschrijvingen

B. Praktische aspecten: 

 • Opleiding algemene hygiëne, HACCP en voedselveiligheid;
 • BSB opleiding;
 • Dosering en bediening van andere dranken;
 • Onderhoud van toestellen;
 • Social responsability: omgaan met alcohol, agressie, …De opleiding moet gevolgd worden door eenieder die een café of brasserie wenst te openen en uit te baten. De brouwers en drankenhandelaars verbinden zich ertoe in de drankafnameovereenkomsten op te nemen dat er geen drankafnameovereenkomst kan afgesloten worden wanneer de kandidaat-horecaondernemer de opleiding niet gevolgd heeft of er zich niet toe verbindt deze binnen een redelijke termijn te volgen. Deze uitsluitingsgrond kan echter niet gebruikt worden om de toepassing van de gedragscode uit te sluiten door enkel drankafnamecontracten af te sluiten met horecaondernemers die de opleiding niet gevolgd hebben. Slaagt de horecaondernemer er niet in om binnen een redelijke termijn de opleiding te volgen, dan kan hij geen beroep doen op de toepassing van de gedragscode.In een eerste fase zal de opleiding zich vooral richten tot de instroom van nieuwe horecaondernemers. Het is niettemin de intentie om alle horecaondernemers de opleiding te laten volgen. In dit kader is een sensibiliserende rol weggelegd voor de betrokken beroepsfederaties.De praktische modaliteiten van de gemoduleerde opleiding zullen door de horecafederaties uitgewerkt worden in een afzonderlijk document dat als addendum bij de gedragscode gevoegd wordt. Dit document zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de verzoeningscommissie. De horecafederaties zijn verantwoordelijk voor het organiseren of laten organiseren van de opleiding.
 •  
 •   

 4.2. Precontractuele informatie

 

Het is essentieel dat voor het aangaan van de overeenkomst de horecaondernemer kan beschikken over alle relevante informatie die hem in staat moeten stellen om met kennis van zaken de overeenkomst te ondertekenen.

Voor zover deze essentiële gegevens niet zijn opgenomen in de overeenkomst of de ontwerpovereenkomst zelf dienen zij afzonderlijk te worden bezorgd aan de horecaondernemer. De horecaondernemer dient een schriftelijke en gedateerde ontvangstbevestiging te bezorgen aan de brouwer of drankenhandelaar.

Als essentiële en precontractuele informatie wordt onder meer beschouwd:

 • een duidelijk overzicht van de diverse verbintenissen van iedere partij met een overzicht van de vergoedingen en voordelen die tegenover ieder van deze verbintenissen staan;
 • voor zover aanwezig , een overzicht van de verkoopcijfers van vorige uitbaters;
 • In voorkomend geval, de aangeduide drankenhandelaar;
 • De regeling met betrekking tot de aanwijzing van een nieuwe drankenhandelaar ingeval de handelsrelatie tussen de brouwerij en de drankenhandelaar ten einde komt;
 • In voorkomend geval, het ontwerp van contract voor flessenfrigo’s en dergelijke meer;
 • In voorkomend geval, de ontwerpovereenkomst voor tapinstallatie en bierkoeler en dergelijke meer;
 • Correcte informatie met betrekking tot de gehanteerde aankoopprijzen voor de horecaondernemer op het ogenblik van het sluiten van de drankafnameovereenkomst;
 • De regeling voor de toekenning en de betaling van investeringen of leningen via afgehouden kortingen;
 • De regeling voor eventuele bijkomende kortingen in geval de afgesproken quota overschreden worden;
 • verwijzing naar de principes van deze gedragscode;
 • Verwijzen naar de mogelijkheid dat de horecafederaties of een raadsman de contracten kunnen nalezen.

De partijen bij de gedragscode kunnen in onderling overleg een standaarddocument opstellen waarin beschreven wordt wat verstaan moet worden onder essentiële informatie.

Deze informatie dient 14 kalenderdagen voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst aan de horecaondernemer worden bezorgd indien:

 • het om een eerste uitbating gaat van de horecaondernemer;
 • het overeenkomsten betreft waarin de verplichting is opgenomen om bij bepaalde drankenhandelaar af te nemen (verbonden overeenkomsten);
 • de huur van het pand mee inbegrepen is in de overeenkomst;
 • er een globale investering is van de brouwer of drankenhandelaar die een bedrag van 15.000 EUR te boven gaat.

Voor de overige overeenkomsten en de verlenging van bestaande overeenkomsten beschikt de horecaondernemer over een bedenktijd van 3 kalenderdagen. Voor dringende dossiers, zoals bijvoorbeeld een beslag door de belastingadministratie waarbij de horecaondernemer quasi direct moet betalen, geldt eveneens een bedenktijd van 3 kalenderdagen.

De termijn van 14 kalenderdagen is een verplichte minimumtermijn die aan de horecaondernemer verleend moet worden. De horecafederaties of de raadsman kunnen gedurende deze termijn de contracten nalezen. Deze termijn kan in de praktijk langer zijn. De termijn van drie kalenderdagen is een minimumtermijn. Beide termijnen dienen in afzonderlijke tekst in de contracten vermeld te worden. Deze tekst zal in een kader geplaatst worden.

Na de hoger vermelde bedenktermijnen kunnen beide partijen beslissen om alsnog de overeenkomst niet af te sluiten. Hoewel de brouwer of de drankenhandelaar gedurende de bedenktermijn geen contract kunnen afsluiten met een derde, wordt er geen optie toegekend aan de kandidaat horecaondernemer.

De regeling met betrekking tot de precontractuele informatieverplichting gaat in voor alle nieuwe contracten die ingaan na 1 maart 2016. Met nieuwe contracten wordt verwezen naar contracten met betrekking tot een nieuwe horecazaak alsook contracten met betrekking tot een bestaande horecazaak die afgesloten worden met een nieuwe horecaondernemer.

 4.3. Terugbetaling leningen en investeringen

 

Leningen of investeringen door de brouwer of drankhandelaar kunnen terugbetaald worden door middel van de inhouding van de eventuele kortingen op de facturen van de horecaondernemer.

In deze regeling dient duidelijk bepaald te worden dat deze kortingen rechtstreeks aan de horecaondernemer toegekend worden, eens de investering of lening afbetaald is.

Een gelijkaardige regeling moet voorzien worden in geval er sprake is van een vervroegde terugbetaling van de lening of investering. Deze kortingen kunnen evenwel maar toegekend worden wanneer de horecaondernemer zijn facturen correct betaald heeft en de exclusiviteit van de drankafnameovereenkomst gerespecteerd heeft.

 4.4. Verboden contractuele clausules en praktijken

 

In het kader van de goede contractuele en handelsrelaties zijn een aantal praktijken verboden.

Het betreft in hoofde van de brouwers en de drankenhandelaars onder meer:

 • Controles van de naleving van drankafnamecontracten in de privéwoning van de horecaondernemer;
 • De verplichting opgelegd aan de horecaondernemer om ook voor privégebruik drank af te nemen;
 • Het opleggen van verplichte verkoopprijzen;
 • De goedkeuring vereisen van de brouwer of drankenhandelaar voor de verkoopprijzen;
 • Toegang eisen tot lokalen die niet verbonden zijn aan de uitbating;
 • De bepaling dat de huurovereenkomst, behoudens grove tekortkomingen van de huurder, ook verbroken kan worden wegens het niet voldoen aan de minimale afnameverplichtingen;
 • De overeenkomst van toepassing verklaren op niet vermelde uitbatingsadressen;
 • Verplichtingen opleggen inzake openingsuren en –dagen ingeval de horecabestemming van het onroerend goed nageleefd wordt;

Het betreft in hoofde van de horecaondernemer onder meer:

 • Niet toegelaten afwijking van de bestemming van het pand door de horecaondernemer;
 • Afname van drank bij derden of bij grootwarenhuizen buiten het drankafnamecontract, behoudens wanneer dit ingevolge de toepassing van deze gedragscode toegelaten is;

Hoger vermelde lijst betreft een niet-exhaustieve opsomming.

 4.5. Exclusiviteit

 

Overeenkomstig de Europese groepsvrijstellingsverordening wordt aanvaard dat brouwers en drankhandelaars een exclusiviteit kunnen bedingen voor de afname van koude en warme dranken.

Partijen komen evenwel overeen dat volgende uitzonderingen gemaakt worden op exclusiviteit:

 • Warme dranken, met uitzondering van koffie en variëteiten;
 • Ingeval van een afnameverplichting voor sterke/ gedistilleerde dranken verbindt de drankenhandelaar of de brouwer er zich toe een voldoende ruim assortiment aan te bieden, en dit aan prijzen die marktconform/concurrentieel zijn, en de klant te laten genieten van promoties op regelmatige basis. Indien de horecaondernemer de sterke drank voor een lagere prijs kan aankopen dan de door de drankenhandelaar of de brouwer voorgestelde prijs, dan kan hij deze drank vrij aankopen, mits de drankenhandelaar of de brouwer de gelegenheid te bieden deze drank aan dezelfde of een lagere prijs aan te bieden dan vermeld op de bindende en recente offerte. Indien de horecaondernemer een bepaald merk van sterke drank wenst aan te kopen dat niet opgenomen is in het gamma van de drankenhandelaar of de brouwer, kan hij deze drank vrij aankopen, mits de drankenhandelaar of de brouwer de gelegenheid te bieden deze drank aan dezelfde of een lagere prijs aan te bieden dan vermeld op de offerte.;
 • Nevenproducten .

Gelet op het feit dat België heel wat kleine brouwerijen telt met speciaal bieren en de exclusiviteit niet tot gevolg mag hebben dat deze bieren een onvoldoende afzet zouden genieten in België gaat deze gedragscode er van uit dat de horecaondernemer vrij minimum twee speciaalbieren in zijn aanbod mag opnemen waarvoor hij niet gebonden is door de exclusiviteitsverplichting. Onder speciaalbier dient verstaan te worden een bier van hoge, spontane of gemengde  gisting op fles van een Belgische brouwerij geen (bierfirma), en in België gebrouwen. Deze speciaalbieren worden bij de aanvang van het contract in overleg met de brouwer of drankenhandelaar gekozen en kunnen later, eveneens in onderling overleg, nog aangepast worden. Deze uitzondering met betrekking tot de speciaalbieren  geldt niet voor de horecaondernemingen die gevestigd zijn in een eigendom van een brouwer, diens familie of een met de brouwerij verbonden vennootschap. Dezelfde regeling geldt ten aanzien van de drankenhandelaars. De speciaalbieren moeten beantwoorden aan alle wettelijke en reglementaire voorwaarden om gecommercialiseerd te worden.

De regeling met betrekking tot de vrije bieren geldt onverkort de eventuele andere, ruimere contractuele bepalingen die de horecaondernemer toelaten bepaalde bieren vrij te schenken.

 Schematische voorstelling

 

Zaken in eigendom brouwer of drankenhandelaar, diens familie of een met de brouwerij of drankenhandel verbonden vennootschap

Zaken niet in eigendom

Exclusiviteit

Exclusiviteit

·      koude dranken

·      koffie en variëteiten

·      wijn (met inbegrip van schuimwijnen en champagnes)

·      koude dranken

·      koffie en variëteiten

·      wijn (met inbegrip van schuimwijnen en champagnes)

Gemoduleerde regeling

Gemoduleerde regeling

·         Sterke drank: exclusief, behoudens indien lagere prijs op offerte of indien niet in gamma en geen mogelijkheid tot belevering (zie hoger)

·         Sterke drank: exclusief, behoudens indien lagere prijs op offerte of indien niet in gamma en geen mogelijkheid tot belevering (zie hoger)

Geen exclusiviteit

Geen exclusiviteit

·      Warme dranken (andere dan koffie)

·      Nevenproducten

·      Warme dranken (andere dan koffie)

·      Nevenproducten

·      minimum 2 vrije speciaalbieren (merkbier) van hoge, spontane of gemengde gisting op fles van een Belgische brouwerij (geen bierfirma) en in België gebrouwen.

Te bepalen in overleg, bij ondertekening van de overeenkomst. Kan later in onderling overleg, nog worden aangepast.

 

 

 4.6. Quota – afnameverplichtingen

Basisprincipe

Het quotum dat geldt voor een horecazaak wordt vastgelegd bij het begin van de overeenkomst en vormt een onderdeel van de precontractuele informatieverplichting.Drankafnameverplichtingen die jaarlijkse quota opleggen aan de horecaondernemer gaan uit van een realistische benadering waarbij rekening wordt gehouden met locatie, historiek, marktsituatie ervaring horecaondernemer, tijdsomstandigheden en een correct rendement voor alle betrokken partijen.Het quotum van een nieuwe horecazaak wordt jaarlijkse geëvalueerd door de brouwer of drankenhandelaar in samenspraak met de horecaondernemer. Bij het vastleggen van het quotum dient van bij het begin rekening gehouden te worden met een correct rendement voor de investering van de brouwer of drankenhandelaar.Worden de afgesproken quota overschreden, dan kunnen bijkomende kortingen verleend worden. Deze kunnen maar toegekend worden wanneer de horecaondernemer zijn facturen correct betaald heeft en de exclusiviteit van de drankafnameovereenkomst gerespecteerd heeft. Dit geldt enkel voor prestaties van of in geval van financiering door de brouwers en drankenhandelaars.

Jaarlijkse evaluatie

Jaarlijks worden het realiseren van de quota onderling besproken. Bij het niet realiseren van de vooropgestelde quota wordt er een verslag opgesteld van dit onderhoud en aan de horecaondernemer bezorgd. Dit verslag wordt in voorkomend geval ook aan de brouwer bezorgd. Hierbij wordt nagegaan in welke mate er sprake kan zijn van overmacht.

Overmacht

 

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  

Overmacht is een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar en die voor een goede huisvader een beletsel uitmaakt voor de nakoming van zijn verbintenissen met betrekking tot de quota. Overmacht heeft enkel gevolgen naar volume toe, maar kan geen bevrijdende werking hebben met betrekking tot het niet afgeschreven deel van de prestatie.

Kunnen onder meer overmacht uitmaken:

 • Structurele schade aan het pand waarin de horecazaak gevestigd is en waarbij de horecaondernemer geen fout treft. Deze schade moet een directe impact hebben op de uitbating van de horecazaak;
 • Ernstige en langdurige ziekte van de horecaondernemer;
 • Openbare werken van lange duur die een directe impact hebben op de bereikbaarheid van de horecazaak;
 • Wet- of regelgevende initiatieven die een rechtstreekse impact hebben op de uitbating van de horecazaak (bijvoorbeeld: , vergunningsweigering of intrekking vergunning terras, openingsuren, …).

 

70%-regel

 

Buiten de gevallen van overmacht kan op verzoek van de horecaondernemer die te goeder trouw heeft gehandeld de drankafnameovereenkomst met twee jaar worden verlengd voor zover de quota met minstens 70% werden gerealiseerd. Deze verlenging van de termijn gebeurt zonder bijkomende verplichtingen voor of prestaties van de brouwer of de drankenhandelaar en heeft geen betrekking op de huurtermijn.

 Dit betekent dat de horecaondernemer 2 jaar langer de tijd krijgt om aan een 100%-realisatie van de quota te komen.

 Jaarlijkse evaluatie

 Het respecteren van de quota wordt als volgt opgevolgd: 

 • Een jaarlijkse, schriftelijke verwittiging van de horecaondernemer door de brouwer of de drankenhandelaar wanneer het quotum niet gehaald wordt;
 • Een aansluitend gesprek met de horecaondernemer;
 • Een schriftelijke bevestiging van het resultaat van de bespreking. 

 4.7. Verplichte afname bij de door de brouwer aangeduide drankhandelaar (verbonden overeenkomsten)

In de bestaande marktstructuren is het een veelvoorkomende praktijk waarbij brouwers in hun drankafnameovereenkomsten de horecaondernemer verplichten zich te bevoorraden bij de drankenhandelaar aangeduid door de brouwer. 

 

   1.  
   2.  

4.8. Verbreking van de overeenkomst

 

Als algemeen principe geldt dat excessieve schade-, interest- of verbrekingsbedingen onrechtmatig zijn. De verzoeningscommissie kan zich op vraag van één van de betrokken partijen uitspreken over de toepassing van de contractuele schade-, interest- of verbrekingsbedingen. Bij het onrechtmatig verbreken van de overeenkomst door de horecaondernemer kan er sprake zijn van de volgende soorten schadevergoedingen en modaliteiten:

 • Een vergoeding gelijk aan het gedeelte van de investering (krediet) dat nog niet werd afgeschreven. In de overeenkomst dient duidelijk te worden beschreven hoe deze afschrijving gebeurt;
 • Een verbrekingsvergoeding conform de bestaande rechtspraak;
 • Desgevallend een vergoeding voor het niet behalen van de quota.
 •  
 1. Basisberekening = 25% prijs voor 1 HL pils x aantal ontbrekende HL pilsbierDeze sanctie zal worden verzacht door het verlagen van het % tot 20% op voorwaarde dat de horecaondernemer tijdens de duur van het contract de lening/prestatie/huur en facturen correct heeft betaald, de bestemming heeft nageleefd en de exclusiviteit heeft geëerbiedigd.Deze regel geldt zowel voor huurovereenkomsten als bij andere prestaties/investeringen.Deze regeling geldt mutatis mutandis ook voor de andere dranken.b.           De toepassing van de sanctie wordt verder genuanceerd door rekening te houden met de 70 % -regel. Werd evenwel toepassing gemaakt van deze regel, dan kan enkel schadevergoeding gevraagd worden voor het gedeelte van het quotum dat niet behaald werd gedurende de termijn waarmee de drankafnameovereenkomst verlengd werd.Deze regel geldt enkel voor investeringen en andere prestaties.In geval het pand verhuurd werd: een verbrekingsvergoeding van maximum 6 maanden, voor zover de huurder tijdens de duur van het contract de huur en facturen correct heeft betaald en de exclusiviteitsvoorwaarden heeft nageleefd. 
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  

5. Verzoeningscommissie

 

Er wordt een verzoeningscommissie opgericht die zal toezien op de naleving en de interpretatie van de gedragscode. Hieruit volgt dat de verzoeningscommissie niet in de plaats treedt van de rechter. Een procedure bij de verzoeningscommissie heeft geen schorsende werking ten aanzien van gerechtelijke procedures.

Voor de samenstelling van de verzoeningscommissie wordt gewerkt met drie lijsten met vertegenwoordigers van de drie betrokken sectoren, met name de brouwers, de drankenhandelaars en de horecasector. De brouwers, drankenhandelaars en de horecasector zullen een onafhankelijke en onpartijdige voorzitter van de verzoeningscommissie aanduiden. Bij het aanduiden van de voorzitter zal rekening gehouden worden met de kennis van de sector, vertrouwdheid met de marktwerking en nuttige professionele ervaring. De lijsten worden elke twee jaar, op het ogenblik van de evaluatie van de gedragscode geactualiseerd.

Beslissingen worden genomen bij unanimiteit. De kamers van de verzoeningscommissie zijn samengesteld uit telkens één vertegenwoordiger van de sectoren van de betrokken ondernemers die een beroep doen op de commissie. De kamers worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Wanneer een geschil betrekking heeft op een zogenaamde verbonden overeenkomst, dan wordt de kamer van de verzoeningscommissie samengesteld uit 5 leden, met name een vertegenwoordiger voor de brouwers, een vertegenwoordiger voor de drankenhandelaars, twee vertegenwoordigers voor de horecasector en een onafhankelijke voorzitter.

De praktische modaliteiten van de verzoeningscommissie en haar werking worden uitgewerkt in een afzonderlijk document dat als addendum bij de gedragscode gevoegd wordt. Dit addendum wordt ter kennis gebracht van de Minister van Economie en de Minister van Middenstand en KMO.

 6. Evaluatie

 

De toepassing van deze gedragscode zal elke drie jaar geëvalueerd worden door de ondertekenende partijen. Dit zal gebeuren in overleg met de bevoegde Ministers.