Welke bijdragen te betalen op flexijobs?

Sinds de invoering van de flexijobs en van de netto-overuren is de vraag gerezen of op deze inkomens ook sectorale bijdragen betaald dienen te worden. De sectorale bijdragen zijn allerhande bijdragen en premies die in de loop der jaren via cao in de sector werden afgesproken. Vermits deze cao’s dateren van vóór er over flexiloon sprake was, zijn de teksten niet duidelijk over de toepassing ervan.

service

 

 

Sinds de invoering van de flexijobs en van de netto-overuren is de vraag gerezen of op deze inkomens ook sectorale bijdragen betaald dienen te worden. De sectorale bijdragen zijn allerhande bijdragen en premies die in de loop der jaren via cao in de sector werden afgesproken. Vermits deze cao’s dateren van vóór er over flexiloon sprake was, zijn de teksten niet duidelijk over de toepassing ervan.

Op vrijdag 19 februari 2016 boog het paritair comité van de horeca zich over deze vraag of alle sectorale bijdragen al dan niet verschuldigd zijn op flexiloon en op de nieuwe netto-overuren. De werkgevers waren voorstander van een duidelijke cao die bepaalde wat wel en wat niet verschuldigd zou zijn. De vakbond wilde hier niet op ingaan, tenzij alle bijdragen verschuldigd zouden zijn. Het paritair comité heeft dus geen duidelijkheid gebracht.

Daarom is het noodzakelijk de teksten van de bestaande cao’s correct toe te passen. We geven een overzicht van de verschillende bijdragen en premies, en de grondslag op basis waarvan ze geheven worden.  Indien de grondslag “loon” is, dan is er geen bijdrage verschuldigd.  Flexiloon en het salaris voor netto-overuren is immers uit het loonbegrip gehaald.  Indien de grondslag echter een prestatie of een arbeidsovereenkomst is, dan zijn de bijdragen weer wel verschuldigd.

Dit geeft volgende oplijsting:

Bijdrage

Hoogte

Grondslag

Flexi

Netto-overuur

Extra

Student

Sociaal Fonds

0,70 %

loon

N

N

J

N

Risicobijdrage

0,10 %

loon

N

N

J

N

Syndicale vorming

0,05 %

loon

N

N

J

N

Vorming

0,50 % + 0,10 %

loon

N

N

J

N

Kledijvergoeding

1,64 EUR (x2)/d

werknemers

J

N

J

J

Zondagpremie

2 EUR/u, max 12

arbeidsprestatie

J

J

J

J

Feestdag

2 EUR/u, max 12

arbeidsprestatie

J

J

J

J

Nachtpremie

1,22 EUR/u

arbeidsprestatie

J

J

J

J

Ecocheques

250 EUR/J

Voltijds + pro rata

J

N

J

N

Woon-werk

Cao

Werknemers

J

N

J

J

2e pijler

1 %

DmfA-Codes 011-015-0495

N

N

N

N

Eindejaarspremie

12 %

loon + 2 maanden ononderbroken

2 mnd

J

44 d

2 mnd

 

Concreet betekent dit dat volgens de huidige teksten alleen volgende premies verplicht zijn op flexiloon: kledijvergoeding, zondag- en feestdagpremie, nachtpremie, ecocheques en woon-werkvergoeding (uiteraard indien het zich voordoet). Voor de netto-overuren is dit ongeveer hetzelfde, hoewel een aantal zaken reeds verschuldigd zijn vanuit de basis voltijdse arbeidsovereenkomst (ecocheques, kledij, woon-werk).

Het totale kostenplaatje van de flexijob is dus veel meer dan de beloofde 25%. De overheid wuift de verantwoordelijkheid weg en verwacht dat dit wordt opgelost in overleg tussen de vakbonden en de werkgevers. Horeca Vlaanderen heeft geprobeerd met de vakbonden hierover tot een akkoord te komen, maar krijgt geen gehoor. Het is volgens ons niet correct te verwachten dat over deze sectorale bijdragen een akkoord met de vakbond kan afgesloten worden, terwijl deze zelfde vakbond net om die reden tegen de flexijobs naar het Grondwettelijk Hof is getrokken.

Voor het vermijden van de verplichte eindejaarspremie is wel een oplossing: De eindejaarspremie is pas verschuldigd na een onafgebroken periode van 2 maanden arbeidsovereenkomst. Zolang de flexijobs in een arbeidsovereenkomst worden gegoten van minder dan twee maanden, is er geen eindejaarspremie verschuldigd. Wanneer meerdere opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van twee maanden worden afgesloten, is er nog steeds geen recht op eindejaarspremie indien er minstens een dag waarop normalerwijze gewerkt zou worden tussen de twee overeenkomsten in zit. Er is geen gevaar op automatische overschakeling op een contract van onbepaalde duur, aangezien dit expliciet in de wet wordt uitgesloten. Er is evenmin een voorafbetaling noodzakelijk, aangezien de bijdrageverplichting aan het Sociaal Fonds gebaseerd is op loon, en flexiloon is geen loon.

Dus onder voorwaarden is de eindejaarspremie niet verschuldigd voor flexiloon. Voor netto-overuren is er wel een eindejaarspremie voorzien, aangezien deze werknemers beschikken over een voltijdse arbeidsovereenkomst. Hoe dit praktisch geregelgd moet worden, is een taak voor het Waarborg en Sociaal Fonds.

Horeca Vlaanderen heeft snel nieuw overleg gevraagd met de overheid om deze problemen op te lossen. We houden u op de hoogte van het resultaat.