Het geregistreerd kassasysteem: stand van zaken

 

Sinds 1 juli 2016 is het geregistreerd kassasysteem verplicht voor elke horecazaak die meer dan 25.000€ per jaar omzet haalt uit het verkopen van bereide maaltijden ter plaatse. Horeca Vlaanderen heeft u hierover in de afgelopen jaren uitgebreid over op de hoogte gehouden. We hebben ook voortdurend gepleit voor de noodzakelijke begeleidende maatregelen. Meer dan een jaar na de algemene verplichting van de kassa stellen we echter vast dat de regelgeving nog steeds onvolledig is. Horeca Vlaanderen is in voortdurend overleg met de politieke overheden, zowel over de kassawetgeving zelf als over het bekomen van duidelijke, rechtszekere en gunstige begeleidende maatregelen.

Een overzicht van de wetgeving kan u lezen in onze Kassabrochure.

Download hier de editie van december 2017 (PDF).

horecavlaanderen-jverlinden-hr-8031-122

 

1. Het geregistreerd kassasysteem

1.1. De reglementering

1.2. Stand van zaken van het beroep bij de Raad van State over de 25.000€-regel

1.3. Stand van zaken bericht over slecht werkende fiscale controlemodules (blackboxen)

1.4. Controles op de toepassing van het GKS

1.5. Wat zijn de sancties als men de regelgeving niet respecteert? 

1.6. Wat doet Horeca Vlaanderen?

 

2. De begeleidende maatregelen 

2.1. Gelegenheidsarbeid

2.2. Studenten

2.3. Flexijobs

2.4. Overuren

2.5. RSZ-korting 5 voltijdse werknemers

 

Wat doet Horeca Vlaanderen

 

 

 

1. Het geregistreerd kassasysteem

1.1. De reglementering 

Elke exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt en elke traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht moet sinds 1 juli 2016 een btw-kasticket uitreiken via een Geregistreerd Kassa Systeem (GKS), als zijn jaaromzet, exclusief btw, voor die restaurant- en cateringdiensten hoger is dan 25.000 euro.

Exploitanten die voor hun restaurant- en cateringgedeelte minder dan 25.000 euro omzet per kalenderjaar behalen, moeten dus geen GKS gebruiken. Wel moeten ze vanaf 1 juli 2016 een btw-ontvangstbewijs uitreiken voor alle verbruikte maaltijden én bijhorende dranken.

Er zijn bepaalde uitzonderingen, bijvoorbeeld voor ondernemers die voor hun restaurant- of cateringdiensten nagenoeg volledig een beroep doen op een onderaannemer, voor ondernemers die maximaal 5 kalenderdagen per jaar restaurant- of cateringdiensten verrichten, enz.

De reglementering vindt u terug op www.geregistreerdkassasysteem.be.

Horeca Vlaanderen dringt bij de FOD Financiën en het kabinet Van Overtveldt aan op een snelle opvolging van de hiaten in de wetgeving (bijvoorbeeld in welke gevallen foodtrucks GKS-plichtig zijn).

1.2. Stand van zaken van het beroep bij de Raad van State over de 25.000€-regel

In oktober 2015 sprak de Raad van State zich uit over de befaamde tien-procentregel. Wie meer dan tien procent van zijn omzet haalde uit maaltijden die ter plaatse werden geserveerd, was verplicht om een witte kassa te plaatsen. Wie onder de tien procent bleef, moest dit niet doen. “Een schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel”, zo luidde de conclusie van de Raad van State. De wetgeving moest dus aangepast worden. Op 4 maart 2016 besliste de regering om de 10 procent-regel te vervangen door de 25.000 euro-regel.

Horeca Vlaanderen heeft samen met Horeca Brussel en Horeca Wallonië opnieuw beroep tot vernietiging ingesteld bij de Raad van State tegen de 25.000 euro-regel. Volgens Horeca Vlaanderen is ook de grens van 25.000 euro, net zoals de 10 procent-regel, een schending van het gelijkheidsbeginsel. Het zorgt voor oneerlijke concurrentie binnen de sector. De uitspraak wordt dit jaar verwacht.

1.3. Stand van zaken bericht over slecht werkende fiscale controlemodules (blackboxen)

In februari 2017 kwam het nieuws dat een aantal blackboxen uit de reeks RET01-05 slecht werkten. Meer bepaald bleek dat er bij de productie verkeerd geformatteerde geheugenchips werden gebruikt waardoor de opslagcapaciteit uitgedrukt in aantal bestanden gelimiteerd is.

De FOD Financiën heeft meegedeeld dat de fabrikant van deze black boxen spontaan heeft voorgesteld om, mits hulp van zijn distributeurs, alle units op tijd (dus voor optreden van het defect) te vervangen door nieuwe.

Het hangt af van de afspraken (contracten) tussen u en uw leverancier, of u hiervoor kosten moet betalen of niet, en dat kan verschillen van leverancier tot leverancier, van contract tot contract.

De officiële communicatie van de FOD Financiën omtrent de defecte black boxen vindt u terug via deze link:

http://www.geregistreerdkassasysteem.be/nl/nieuws/verduidelijking-over-defecte-fdms

1.4. Controles op de toepassing van het GKS

Het GKS is sinds juni 2016 verplicht in de sector, maar niet iedereen past het toe. Begin februari had de overheid reeds 3.500 controles uitgevoerd in België waarvan 2459 bij horecazaken met meer dan 25000 euro omzet uit voeding en zonder aanvraag voor een GKS.

Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie binnen de sector. Voor ondernemers die met kassa werken is het van groot belang dat er op een correcte en efficiënte manier gecontroleerd wordt. Horeca Vlaanderen dringt er bij minister Peeters op aan om ook communicatie te voeren naar de consument, zodat die op de hoogte is van hoe een correct kassaticket er uit moet zien. Daarnaast loopt op vraag van de horecafederaties de procedure bij de Raad van State om de 25000 euro-regel te vernietigen om een gelijk speelveld te waarborgen.

 

1.5. Wat zijn de sancties als men de regelgeving niet respecteert? 

 • Als men verplicht is tot het gebruik van een GKS maar deze niet toepast:

Men krijgt een boete van max. 1.500 euro, 3.000 euro en 5.000 euro in geval van een 1e, 2e of een volgende overtreding. Men krijgt drie maanden om een GKS te activeren in uw zaak. Respecteert men de vooropgestelde activeringsdatum niet, dan staat dit gelijk met een hiermee gelijkaardige overtreding.

 • Men reikt geen GKS-ticket of btw-bonnetje uit voor de belastbare handelingen:

Men krijgt een boete van max. 50 euro, 125 euro en 250 euro per niet uitgereikt btw-kasticket in geval van een 1e, 2e of een volgende overtreding (met een maximum van respectievelijk 500, 1.250 en 5.000 euro per vaststelling).

 • Men gebruikt een GKS dat een of meerdere onderdelen bevat die niet identiek zijn aan het gecertificeerd model:

Enerzijds staat dit gelijk met het niet gebruiken van een GKS (zie eerder), aangezien een echt GKS enkel uit onderdelen is samengesteld die 100% identiek zijn aan het gecertificeerd model. Anderzijds toont dit aan dat het destijds gecertificeerd model van dit onderdeel niet langer aan de wettelijk voorgeschreven technische vereisten beantwoordt:

 • Intrekking van het certificaat voor het bewuste GKS-onderdeel. Dit heeft de ongeldigheid van alle actieve versies van dit GKS-onderdeel op de Belgische markt tot gevolg.
 • Alle ondernemers die over het gewraakte onderdeel beschikken, moeten binnen een maand na ontvangst van de brief van de administratie het onderdeel vervangen door een gecertificeerd onderdeel. Het niet activeren van een correct vervangonderdeel binnen de vooropgestelde termijn, vertegenwoordigt de 1e inbreuk en de bijhorende boete wegens het niet gebruiken van het bij wet voorgeschreven GKS.
 • De aard van de non-conformiteit van het gewraakt GKS-onderdeel kan aanleiding zijn voor de fiscale administratie om een controle uit te voeren bij alle uitbaters die het gewraakte onderdeel in gebruik hadden.

Elk van de bovenstaande inbreuken houdt in dat de onderneming niet met het bij wet voorgeschreven GKS werkte. Bijgevolg is dan ook niet voldaan aan één van de voorwaarden om de doelgroepkorting van 500 tot 800 euro per kwartaal voor 5 vaste, voltijdse werknemers te krijgen. Ondernemingen die ten onrechte die korting kregen, riskeren een terugvordering van de onrechtmatig verkregen doelgroepkorting.

Opgelet: Deze sancties staan los van verder onderzoek die de sociale en fiscale inspectiediensten in de zaak kunnen voeren.

 

1.6. Wat doet Horeca Vlaanderen?

In de kassaregelgeving volgt Horeca Vlaanderen al zeven jaar dezelfde principes: de regelgeving moet gelijk zijn voor iedereen, maar moet toegepast worden binnen een kader dat een rendabele, officiële en gastvrije horeca mogelijk maakt. Nog steeds nemen we voortdurend contact op met verschillende leden van de regering om deze principes tot stand te brengen.

Dat betekent dat we via regelmatige contacten met Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (en zijn kabinet) tot de best mogelijke regelgeving trachten te komen. Daarnaast wachten we op de uitspraak van de Raad van State over de wettelijkheid van de zogenaamde 25.000€-regel. Indien de Raad van State het standpunt van de horecafederaties zou volgen, zal de regelgeving opnieuw aangepast moeten worden. Horeca Vlaanderen heeft hiervoor de nodige voorstellen klaar liggen.

Horeca Vlaanderen wijst ook op het door de regering ondertekende sociaal en fiscaal charter, dat aangeeft op welke wijze de controles op de kassa en op de inzet van personeel in de horeca moeten uitgevoerd worden. In het charter is opgenomen dat de kassa niet gebruikt mag worden om met terugwerkende kracht het verleden uit te spitten.

Tot slot blijven we de overheid aanspreken op de noodzaak om een rendabele horeca tot stand te brengen. We nodigden in april de kabinetschefs uit van de bij de kassa betrokken ministers uit om te luisteren naar getuigenissen uit de sector zelf na één jaar gebruik van de kassa. Het blijft nog steeds noodzakelijk om verder te werken aan betere begeleidende maatregelen. Dit lichten we toe in de volgende paragraaf.

 

 

 2. De begeleidende maatregelen 

Sinds lang voordat de geregistreerde kassa werd ingevoerd, zet Horeca Vlaanderen zich ook in voor een leefbare, rendabele sector. Zo ijvert Horeca Vlaanderen onder meer al jarenlang voor bruikbare begeleidende maatregelen. We overlopen hier de voornaamste. In hoofdstuk drie waarschuwen we u voor nog steeds bestaande tekortkomingen.

2.1. Gelegenheidsarbeid

Door middel van gelegenheidsarbeid kan u een werknemer (‘extra’ genaamd) gedurende maximaal 2 opeenvolgende dagen flexibel inzetten. Bovendien betaalt u niet de gewone sociale bijdragen op het loon van de extra. U betaalt slechts sociale bijdragen op een fictief loon dat veel lager ligt dan het minimumloon in de sector.

Op aandringen van Horeca Vlaanderen werd het aantal dagen per jaar dat u gebruik kunt maken van extra’s (het zogenaamde contingent) verdubbeld. Sinds 1 juli 2015 kan elke werkgever voortaan 200 dagen per jaar gebruik maken van gelegenheidsarbeid. Voordien was dit beperkt tot 100 dagen.

Meer informatie vindt u hier

 2.2. Studenten

Ook de studentenarbeid werd recent gevoelig gewijzigd. Op het loon van een student betaalt u helemaal geen sociale bijdragen. U betaalt slechts een solidariteitsbijdrage van 5.42 %. Net als bij extra’s, is dit voordeel echter beperkt in de tijd. Per jaar kan een student maximaal 475 uur onder dit voordelige tarief werken. Vroeger was dit voordeel beperkt tot 50 dagen per jaar. Voor de ene werkgever kwam dit overeen met 100 uren (2u per dag), voor anderen dan weer met 400 uren (8u per dag). Dat probleem is nu van de baan: voor elke student geldt het voordelige tarief nu gedurende de eerste 475 uren per jaar.

Meer informatie vindt u hier: https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/

 2.3. Flexijobs

In 2015 werd ook een volledig nieuw statuut voor werknemers gecreëerd: de flexijobs. Flexijobs maken het mogelijk voor werknemers die minstens 4/5 elders werken bijzonder voordelig bij te verdienen in de sector horeca. De werkgever betaalt slechts een flexi-loon dat lager ligt dan het huidige minimumbarema. Bovendien betaalt hij op dit bedrag slechts 25 % sociale en fiscale bijdragen. De werknemer betaalt helemaal niets. Voor hem is bruto dus gelijk aan netto.

Op vraag van Horeca Vlaanderen is van de werkgeversfederaties een positieve beoordeling en advies naar het kabinet Peeters gekomen voor het behoud van de flexijobs.

Meer info: https://www.horecavlaanderen.be/faq-flexijobs-en-registratie

 2.4. Overuren

Dezelfde wet die de flexijobs invoerde, bracht ook drie belangrijke wijzigingen aan aan de overuren. Elke voltijdse werknemer uit de sector horeca kan tot 360 overuren per jaar presteren, zonder dat er voor deze overuren inhaalrust verschuldigd is. Bovendien zijn er op het loon voor deze overuren ook geen sociale bijdragen of belastingen verschuldigd. Daarnaast werd ook de fiscale korting op overuren met toeslag gevoelig uitgebreid en dat zowel voor de voltijdse als de deeltijdse werknemers.

Meer info: https://www.horecavlaanderen.be/artikelen/nieuws/2016/openbaar/overuren-de-puntjes-op-de-i

2.5. RSZ-korting 5 voltijdse werknemers

Wie gebruik maakt van de geregistreerde kassa, kan voor maximaal vijf vaste, voltijdse werknemers een korting op de sociale bijdragen genieten van 500 EUR per werknemer. Zijn de werknemers jonger dan 26, dan bedraagt de korting zelfs 800 EUR per kwartaal.

Meer info:

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/deductions/structuralreduction_targetgroupreductions/horecanew.html

 

Heel concreet stelt Horeca Vlaanderen voor om:

 • De 360 horeca-overuren “motiefloos” te maken, zodat ze kunnen toegepast worden in de sector zonder dat een dringende noodzakelijkheid of een onverwachte vermeerdering van werk moet worden aangetoond. Deze overuren zouden nog opgetrokken moeten worden tot men een gemiddelde van 48u per week bereikt (wat het Europese maximum is).
 • De doelgroepvermindering horeca (de vermindering van 500€ per kwartaal voor vijf voltijdse medewerkers, of 800€ indien ze jonger zijn dan 26 jaar) is te complex en te beperkt. Deze doelgroepvermindering moet automatisch kunnen toegepast worden indien men met een GKS werkt, maar zonder dat men alle werknemers in de kassa moet registreren. De maatregel moet bovendien uitgebreid worden naar alle medewerkers en niet alleen beperkt tot vijf voltijdsen.
 • De flexijobs moeten blijven bestaan en moeten vlotter kunnen toegepast worden. Zo hebben ook gepensioneerden tijdens hun ganse loopbaan bijdragen betaald; zij zouden ook als flexijobber aanvaard moeten worden. Indien men de flexijobs naar andere sectoren uitbreidt, moet ook de geregistreerde kassa naar deze sectoren worden uitgebreid.
 • Horeca Vlaanderen maakte een lijvige lijst van mankementen aan de flexijobs en de overuren. Geregeld wordt deze lijst weer onder de aandacht gebracht van de bevoegde ministers en staatssecretarissen. En met succes: de flexijobs worden binnenkort opengesteld voor gepensioneerden en ook het probleem van de niet vast benoemde leerkrachten wordt verholpen.
 • Indien het Grondwettelijk Hof zou beslissen dat de flexijobs niet grondwettelijk zijn, moet onmiddellijk gezorgd worden voor een gelijkaardig lastenverlagende variant.