INLOGGEN     HOME     CONTACT

 

eprnydtwe8

Richtlijnen heropstart horeca

De eet- en drinkgelegenheden zijn verplicht gesloten vanaf 19/10/2020, voor één maand. Horeca Vlaanderen wil dat ook in deze zware periode hotels en logies, rouwmaaltijden en takeaway hygiënisch en veilig kunnen plaatsvinden. Daarom vind je op onze website www.heropstarthoreca.be de protocollen die je hierin wegwijzen. #samensterk!

→ Ga naar www.heropstarthoreca.be

 

Richtlijnen heropstart horeca

De heropstart nadert. En daarin willen we iedereen begeleiden. Daarom vind je op www.heropstarthoreca.be een overzicht van de algemene richtlijnen en de protocolfiches per sector. Als sectorfederatie zet Horeca Vlaanderen sinds het begin alle mensen en middelen in om onze sector hier zo goed mogelijk door te loodsen. En we zullen blijven strijden voor een betere horeca!  

→ Ga naar www.heropstarthoreca.be

 

Steunmaatregelen

Voor een volledig overzicht van de regelgeving kan je ook steeds terecht op www.info-coronavirus.be en www.vlaio.be.

 

BTW-verlaging

Er is een tijdelijke verlaging van de BTW op voeding (12% naar 6%) en non-alcoholische dranken (21% naar 6%). Dit zorgt ervoor dat naar raming ongeveer 300 miljoen euro de komende zes maanden in de horecasector blijft.

Op 6 juni 2020 heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om het btw-tarief dat van toepassing is op sommige restaurant- en cateringdiensten te verlagen. Dit koninklijk besluit zal in werking treden op maandag 8 juni 2020 maar zal pas in de loop van deze week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

De FOD Financiën wilt de belanghebbende personen er nu alvast van informeren dat:

 • vanaf 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 het verlaagd btw-tarief van 6 % van toepassing zal zijn op restaurant- en cateringdiensten,
 • met uitsluiting van het verschaffen van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.

Ondanks het feit dat de benaming ’restaurantdiensten‘ anders zou kunnen doen vermoeden, gaat het hier ook om het verschaffen van dranken zonder spijzen (als dat gepaard gaat met voldoende relevante bijkomende diensten) in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, tavernes,…). Deze maatregel zal betrekking hebben op alle permanente of tijdelijke inrichtingen die de restaurant- of cateringdiensten verrichten. De FOD Financiên zal binnenkort een meer gedetailleerde commentaar over deze tariefwijziging publiceren. De gevolgen van de tariefverlaging op de forfaitaire regeling zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke publicatie.

Aanpasing geregistreerde kassasystemen

Op de website van de overheid www.geregistreerdkassasysteem.be vind je deze instructies terug: “GKS-gebruikers zullen dan ook hun kassaprogrammatie zo snel mogelijk moeten aanpassen. Een GKS-kassa heeft standaard volgende btw-codes aan boord:

 • A           21 %
 • B           12 %
 • C           6 %
 • D           0 %.

Aan deze codes dient niets gewijzigd te worden. De aanpassing wordt bij voorkeur als volgt gedaan.

 • Alle artikelen, momenteel geprogrammeerd met btw-code B, moeten worden aangepast naar btw-code C; hierdoor gaan die automatisch naar het 6 % tarief.
 • Alle niet-alcoholische dranken, momenteel geprogrammeerd met btw-code A, moeten worden aangepast naar btw-code C; hierdoor gaan die ook automatisch naar het 6 % tarief.

Het wordt ten zeerste afgeraden om de tarieven van de btw-codes zelf te wijzigen. Hetzelfde geldt voor de ‘take-out’ mogelijkheid: deze mag niet, als gemakkelijk alternatief, gebruikt worden voor eat-in.”

En ook nog dit, gelet op het feit dat niet alle GKS tijdig zullen aangepast kunnen worden: “We zijn ons ervan bewust dat het onmiddellijk in werking treden van de tijdelijke btw-verlaging ondernemers en hun kassaleveranciers voor problemen stelt om de kassa’s tijdig aangepast te krijgen.

De aanpassing van het GKS moet gebeuren van zodra dit mogelijk is. Als dit niet onmiddellijk kan, kan de herberekening voor de periode tussen 8 juni 2020 en de effectieve aanpassing van het GKS achteraf gebeuren (door bijvoorbeeld de accountant) op basis van de gegevens in het GKS (o.a. dagrapporten). Het spreekt voor zich dat hiervoor voldoende bewijskrachtige en gedetailleerde gegevens worden bijgehouden.”

Aanpassing andere kassasystemen

Als je niet bent verplicht een GKS (Geregistreerd KassaSysteem) te gebruiken, moet je wel btw-bonnetjes uitreiken voor alle ter plaatse verbruikte maaltijden en de daarbij horende dranken. Aangezien het een tijdelijke maatregel is, is het voor de FOD Financiën geen reden om nieuwe btw-ontvangstbewijzen te laten drukken met 6%, maar volstaat het dat je op je huidige btw-ontvangstbewijzen met pen het btw-tarief aanpast.

 

Gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing

Er is een gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing op lonen voor juni, juli en augustus. Dit voor de bedrijven die de voorbije maanden beroep deden op de technische werkloosheid. Zodra we de gedetailleerde regeling hebben ontvangen van de diensten houden we jullie hiervan meteen op de hoogte.

 

Consumptiecheques

Er wordt een consumptiecheque voorzien van maximaal 300 euro. Werkgevers van alle sectoren kunnen die cheque aankopen voor hun werknemers. Werknemers kunnen deze cheques gebruiken in de Belgische horeca of bij cultuur- of sportactiviteiten. Deze cheque is (para)fiscaal vrijgesteld en maximaal 1 jaar geldig.

 

Corona hinderpremie

De hinderpremie met bijhorende dagpremies loopt voort voor wie verplicht gesloten blijft. Dit geldt voor onder andere discotheken en dancings. Zij kunnen een beroep doen op de dagpremie van 160 euro per dag extra sluitingsdag.

De premie wordt toegekend tot het moment waarop de fysieke locatie van de onderneming kan heropenen op basis van de beslissing van de Veiligheidsraad. Verdere info over de aanvraagprocedure volgt nog.

 

Ondersteuningspremie

Voor wie vanaf 8 juni al opstart, is het ook mogelijk om een premie aan te vragen: een ondersteuningspremie van 2.000 euro. De strenge maatregelen hebben een zware impact op de omzet, en daar wilt de Vlaamse regering ademruimte bieden. De extra premie geldt voor ondernemingen die al in aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie én ondernemingen die de hinderpremie kregen en vanaf 8 juni mogen heropstarten.

De voorwaarde is dat de ondernemer aantoont dat er een omzetverlies is van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Voor horecaondernemingen gaat die periode over 8 juni tot 8 juli. Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie. Daarnaast moet de onderneming ook effectief openen en activiteiten heropstarten.

Een aanvraag indienen kan hier tot eind augustus 2020.

Beschermingsmechanisme

De premie zelf
Het beschermingsmechanisme is er voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen vanaf 29 juli 2020.

Inhoud van de premie?

 • 7,5% van je omzet excl. btw van augustus en september 2019
 • maximaal 15.000 euro
 • als je in augustus en september 2020 minstens 60% omzetverlies hebt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar
 • subsidie wordt gehalveerd voor een zelfstandige in bijberoep (specifieke voorwaarden hierover vind je onderaan bij de link van VLAIO)

Wat als je een starter bent of vorig jaar uitzonderlijk weinig verdiende?

 • starters: als je nog niet gestart was in de vermelde periode in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet, vermeld in het financieel plan
 • uitzonderlijk weinig omzet in referentieperiode van 2019: de periode wordt vervangen door een andere referentieperiode

Belangrijke voorwaarden?

 • je komt in aanmerking als je recht hebt gehad op de hinderpremie of compensatiepremie. Heb je daarvoor geen aanvraag gedaan, dan moet je het oorzakelijk verband tussen de substantiële exploitatiebeperkingen die je ondervond door de coronavirusmaatregelen en je omzetdaling motiveren in je aanvraag
 • je onderneming moet geopend zijn (‘actieve bedrijfsvoering’) in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2020 om het beschermingsmechanisme te kunnen krijgen, tenzij je onderneming verplicht gesloten is ten gevolge van de coronamaatregelen of gesloten is door de normale jaarlijkse sluiting
 • aan de voorwaarde voor actieve bedrijfsvoering moet voldaan zijn uiterlijk 24 augustus 2020. Zorg dus dat je dan zeker (opnieuw) geopend bent en op volle kracht draait. Als je onderneming vanaf 24 augustus 2020 toch minder openingsdagen heeft dan in dezelfde periode in 2019 wordt de steun gehalveerd.
 • is de onderneming minder dagen geopend dan tijdens de referentieperiode, dan wordt de subsidie gehalveerd
 • heb je een onderneming waarbij regelmatig maaltijden worden verbruikt of een traiteurszaak die regelmatig cateringdiensten verricht? Dan kom je alleen in aanmerking voor een subsidie van 3.000 euro of meer als je beschikt over een geregistreerd kassasysteem

Deze steun is er niet voor ondernemingen die nog steeds volledig verplicht gesloten zijn. Zij hebben in principe wel nog steeds recht op de hinderpremie.

Wanneer kan je de premie aanvragen?

 • je kan je aanvraag indienen via VLAIO tussen 1 oktober 2020 en 15 november 2020 via deze pagina
 • wie verplicht gesloten is door de coronavirusmaatregelen kan al een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen via VLAIO vóór 1 oktober 2020

Meer informatie vind je hier terug op de website van VLAIO. Daar vind je o.a. terug welke ondernemingen in aanmerking komen, welke omzetdaling je moet bewijzen, hoe je een voorschot kan aanvragen, enz.


Deze premie kan pas na 30 september aangevraagd worden.

Corona compensatiepremie

Update 04-05-2020 - Vanaf vandaag kan je je compensatiepremie aanvragen. Wie zich vooraf al had aangemeld via de Corona-update van VLAIO, kan deze vanaf maandag 4 mei aanvragen. Vanaf dinsdag 5 mei kan het voor iedereen, laat het Vlaams agentschap Innoveren en Ondernemen VLAIO weten.

Wat is de compensatiepremie?

De compensatiepremie is een eenmalige premie van 3.000 euro voor ondernemingen die niet verplicht werden om te sluiten, maar wel een zware omzetdaling van minstens 60% lijden, door de coronamaatregelen. Voor zelfstandigen in bijberoep bedraagt de premie 1.500 euro. Deze premie is niet cumuleerbaar met de Vlaamse hinderpremie.


Wat zijn de voorwaarden?

 • er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn, gelegen in het Vlaamse Gewest, voor zover er minstens één voltijdsequivalent (VTE) personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) tewerkgesteld is;
 • ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
 • zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en als loontrekkende niet 80% of meer tewerkgesteld zijn, kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten;
 • het omzetverlies is minstens -60% ten gevolge van de exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen en moet zich manifesteren in de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is dus 14 maart 2019 tot en met 30 april 2019;
 • voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Starters die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden;
 • voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.


Twijfel je of je recht hebt op deze premie? Dan kan je via deze link van VLAIO alle voorwaarden nalezen, en ook contact opnemen met VLAIO. Je vindt er ook meteen een beknopte handleiding die je een weg loodst door alle gegevens die je moet invullen. Je compensatiepremie aanvragen kan hier of hou de website www.vlaio.be in de gaten.

 

Overbruggingsrecht

Update 12-06-2020 - Er zijn twee soorten overbruggingsrecht van toepassing. Het crisis-overbruggingsrecht en het relance-overbruggingsrecht. We sommen beide op hieronder.

1. Crisis-overbruggingsrecht

Het crisis-overbruggingsrecht naar aanleiding van COVID-19 geldt voor de periode tussen 1 maart 2020 en (voorlopig) 31 augustus 2020. Opgelet: voor juni 2020 moet een nieuwe aanvraag ingediend worden bij je sociaal verzekeringsfonds!

Voorwaarden
Het overbruggingsrecht kan aangevraagd worden als je als zelfstandige in hoofdberoep, helper of meewerkend echtgenoot momenteel geen inkomen hebt door de coronacrisis. Van zodra je je activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt, zal je ook het recht hebben het overbruggingsrecht aan 100% en eveneens voor de maanden maart en april (bv. ook hotels die ervoor kiezen om dus 7 dagen opeenvolgend te sluiten). De voorwaarde van 7 opeenvolgende dagen gesloten te zijn geldt niet voor horecazaken die verplicht zijn te sluiten. Voor hen geldt geen minimumtermijn.

Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxi-statuut) kunnen het overbruggingsrecht aanvragen. Dus ook zelfstandigen die pas na 1 januari 2019 gestart zijn of die vroeger zelfstandige in bijberoep waren, of zelfstandigen die nog onbetaalde sociale bijdragen hebben.

Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep kunnen een beroep doen op het overbruggingsrecht.

Zelfstandigen actief na hun pensionering van wie het inkomen hoger is dan 6.996,89 euro (verplichte kwartaalbijdrage ten minste gelijk aan 257,14 €) kunnen ook genieten van het gedeeltelijke overbruggingsrecht: 807 euro/maand (met gezinslast), 645 euro (zonder gezinslast), met een maximumplafond voor de vervangingsinkomsten van 1.614 euro.

Zelfstandigen in bijbroep: bijberoepers van wie de inkomsten zich situeren tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro, zullen een gedeeltelijk overbruggingsrecht kunnen genieten. Het gaat dus om de zelfstandigen in bijberoep die in 2020 een verplichte kwartaalbijdrage betalen tussen 358,59 en 717,17 euro. De financiële uitkering zal 645 euro/maand bedragen (807 euro/maand met gezinslast), met een maximumplafond voor de vervangingsinkomsten ten belope van 1.614 euro. Bijvoorbeeld, een zelfstandige in bijberoep die voor zijn activiteit als loontrekkende een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangt van 1100 euro per maand, zal 514 euro overbruggingsrecht krijgen.

Vanaf juli geldt de soepelere regeling voor ondernemingen die afhankelijk zijn van door de overheid verplicht gesloten sectoren. Zij hebben dan direct toegang tot het overbruggingsrecht, en hoeven geen 7 dagen onafgebroken te sluiten. In dit geval moet wel aangetoond worden dat de onderneming afhankelijk is van de verplicht gesloten sector.

Bedrag
Het overbruggingsrecht bedraagt 1.291,69 euro (indien geen kinderlast) of 1.614,10 euro (indien kinderlast) per maand.

Aanvraagprocedure
Je kan het overbruggingsrecht aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Combinatie corona hinderpremie en compensatiepremie
Indien je onderneming in aanmerking komt voor een hinderpremie of een compensatiepremie, kan je zowel de premie als het overbruggingsrecht aanvragen. Beide steunmaatregelen zijn dus te combineren als je aan de voorwaarden voldoet.

2. Relance-overbruggingsrecht

Het relance-overbruggingsrecht is er voor ondernemingen die minstens een maand verplicht gesloten waren, en nu bij de heropstart nog moeten voldoen aan strenge voorwaarden. Omdat hiermee omzetverlies gepaard gaat, voorziet de federale regering extra ondersteuning.

Voor wie?

 • Zelfstandigen in hoofdberoep, helpers en meewerkende echtgenoten in het maxistatuut
 • Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige voor zover de wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Vier voorwaarden waaraan de zelfstandige allemaal moet voldoen:

 1. De activiteit van de zelfstandige was op 3 mei nog beperkt of verboden.
 2. De activiteit van de zelfstandige mag opnieuw uitgeoefend worden tijdens de volledige kalendermaand, zonder beperkingen behalve de regels rond social distancing.
 3. Er is minstens 10% omzetverlies of vermindering van bestellingen in het tweede kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2018 of 2019.
 4. De zelfstandige mag voor de maand waarvoor de aanvraag geldt, geen klassiek overbruggingsrecht of crisis-overbruggingsrecht krijgen.

De relance-uitkering kan evenmin worden gecombineerd met het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen of een uitkering uitbetaald door je ziekenfonds.

Wat krijgt de ondernemer?
Het relance-overbruggingsrecht voorziet 1.291,69 euro zonder gezinslast per maand en 1.614,10 euro met gezinslast. Net zoals bij het crisis-overbruggingsrecht.

Hoe aanvragen?
Vraag je relance-overbruggingsrecht aan via je sociaal verzekeringsfonds.

Tijdelijke werkloosheid

Update 06-06-2020 - De tijdelijke werkloosheid wordt uitgebreid tot eind dit jaar.

Horecazaken die ten gevolge van de opgelegde maatregelen gesloten zijn, kunnen een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen. De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt verlengd tot eind dit jaar. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten.

Bedrag
De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent van het begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Aanvraagprocedure
Je kan een volledig overzicht van de voorwaarden en formaliteiten om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen terugvinden op deze pagina onder de rubriek ‘Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0.

De werkgevers die omwille van het coronavirus al een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken hadden ingediend en die nu worden getroffen door een maatregel tot sluiting, kunnen een nieuwe aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.

Afhaal en levering
Voor de horecazaken die ondanks de verplichte sluiting toch nog afhaal en levering aanbieden, kan voor alle dagen waarop de werknemers niet tewerkgesteld kunnen worden eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd. In deze regeling kunnen dus uitzonderlijk werkloosheidsdagen afgewisseld worden met arbeidsdagen.

Aangifte
Er moet enkel via de portaalsite van de sociale zekerheid een elektronische aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij het werkloosheidsbureau van de RVA gebeuren, waarin in de rubriek “opmerkingen” moet zijn vermeld “Coronavirus – lockdown” en het nummer van het paritair comité dat van toepassing is. In dat geval moet er geen bijkomend dossier meer ingediend worden bij de RVA ter staving van de overmacht, aangezien het gaat om een maatregel opgelegd door de overheid.

 

Uitstel RSZ betalingen

De regering heeft beslist om een hele reeks werkgevers de mogelijkheid te bieden hun RSZ-betalingen uit te stellen vanaf 20 maart m.b.t. het eerste en tweede kwartaal 2020 tot 15 december 2020. Er zijn hierbij twee groepen.

Werkgevers waarvoor de RSZ dit uitstel automatisch toekent
Voor meer dan 60.000 werkgevers kon de RSZ het recht op uitstel de voorbije dagen automatisch toekennen. Het gaat om ondernemingen uit de volgende sectoren die verplicht gesloten zijn:

 • Horeca
 • De culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector
 • Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van de betreffende ministeriële besluiten gesloten zijn, met uitzondering van:
  • Voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels
  • Dierenvoedingswinkels
  • Apotheken
  • Krantenwinkels
  • Tankstations en de leveranciers van brandstoffen

Via een eenvoudige toepassing Coronacrisis check RSZ-uitstel biedt de RSZ vanaf vandaag aan deze ondernemingen zelf de mogelijkheid om na te gaan of hun uitstel van betaling correct is toegekend. Zij moeten alleen het KBO-nummer van hun onderneming inbrengen en krijgen onmiddellijk het antwoord.

De toepassing is te vinden op https://www.uitstelrszbetalingen.be

Als zij menen dat zij ten onrechte nog geen uitstel kregen, kunnen zij dit probleem online aan de RSZ melden via het elektronisch formulier, dat daarvoor ter beschikking wordt gesteld. De RSZ zal dit dan onderzoeken, waar nodig corrigeren en de werkgever informeren.

Ondernemingen die hun sluiting zelf moeten melden
Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn maar die zelf beslist hebben om volledig te sluiten, kunnen dat vanaf vandaag ook melden met een elektronische verklaring op eer.

Het gaat hierbij om de volgende ondernemingen:

 • Niet-essentiële bedrijven, die gesloten zijn omdat zij in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen toe te passen.
 • Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten. Het gaat hierbij onder meer over ondernemingen die moesten sluiten omwille van de sluiting van hun toeleveranciers of omdat hun klanten gesloten zijn.

Hoe dient u een verklaring op eer in?
Ondernemingen die werken met een erkend sociaal secretariaat kunnen hiervoor met hen contact opnemen. Andere ondernemingen kunnen gebruikmaken van de eenvoudige toepassing die hierna wordt toegelicht.

Over de toepassing
De toepassing is te vinden op het portaal van de sociale zekerheid: Coronacrisis – Verklaring op eer

Om deze toepassing te kunnen gebruiken, moet een werkgever een account voor het portaal van de sociale zekerheid hebben.

Als hij nog geen account heeft, kan hij er een aanmaken door de procedure op het portaal van de sociale zekerheid te volgen.

Heeft de werkgever een account, dan gaat hij als volgt te werk:

 • Op de homepagina van de RSZ-website, klik op de banner “Coronacrisis: maatregelen voor werkgevers”
 • In het menu links kies “Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ”.
 • In de tekst klik op de knop “Verklaring op eer indienen”
 • Meld u aan.
 • Vink de vakjes aan die op u van toepassing zijn en klik op “Indienen”

De werkgever krijgt onmiddellijk een ontvangstbevestiging.

(Deze tekst werd ons bezorgd door het RSZ)

 

Federale steunmaatregelen

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), kunnen de volgende steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën. Als je voor 30 juni 2020 een aanvraag indient, kan je een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten of kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling bekomen voor bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en/of rechtspersonenbelasting. Voor meer info over de voorwaarden en de aanvraagprocedure, klik hier.

Betalingsplan Sociale werkgeversbijdragen
Wat de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de COVID-19 problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt. Voor meer informatie, klik hier.

Betalingsplan BTW
Het zal mogelijk zijn BTW-aflossingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de gebruikelijke boetes. Dit op voorwaarde dat de schuldenaar aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met COVID-19. Voor meer informatie, klik hier.

Betalingsplan Bedrijfsvoorheffing
Ook i.v.m. de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarde. Voor meer informatie, klik hier.

Personenbelasting en vennootschapsbelasting
Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door COVID-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Voor meer informatie, klik hier.

Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. Voor meer informatie, klik hier.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
Voor de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten en de vrijstelling van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen toegestaan. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met COVID-19. Voor meer informatie, klik hier.

 

Bijkomende steunmaatregelen FOD Financiën

De federale regering heeft nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zo veel mogelijk verzachten.

Horeca Vlaanderen trok hiervoor mee aan de kar tijdens deze onderhandelingen. Wij hebben hierop aandrongen om zo de liquiditeit van de vennootschappen op peil te houden. Opnieuw een belangrijke stap, maar wij blijven pleiten voor meer zuurstof voor de sector om deze crisis te overwinnen!

 • Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften
 • Uitstel betaling van btw en bedrijfsvoorheffing
 • Uitstel betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Meer info
Meer lezen over de maatregelen kan via: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen. Bespreek dit met je sociaal secretariaat en/of uw boekhouder.

 

Flexibele huurregeling en brouwerijen

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke daden. Horeca Vlaanderen vraagt dan ook dat alle eigenaars van horecavastgoed een inspanning doen in deze moeilijke tijden. Deze zal nodig zijn als we willen voorkomen dat veel panden gaan leegstaan na deze crisis. Het is vaak voor verhuurders veel gemakkelijker om akkoorden met financiële instellingen te maken qua overbrugging dan voor onze horecaondernemers.

Template documenten
Horeca Vlaanderen stelt ter ondersteuning enkele template documenten ter beschikking om een basistool te hebben teneinde verdere afspraken te benaarstigen met hun verhuurders. De template kan je hier downloaden: 

Brouwerijen
De afgelopen dagen gaven heel wat brouwerijen gehoor aan de oproep van Horeca Vlaanderen om samen deze moeilijke periode te overbruggen. Horeca Vlaanderen is hier heel tevreden mee en had hierover contact met verscheidene brouwerijen: AB Inbev, Alken-Maes, Haacht, Duvel-Moortgat, Palm,… . De steunmaatregelen die ze namen naar de horeca toe zijn een stap in goede richting om meer zuurstof te bieden aan de zaakvoerders. De genomen maatregelen zijn divers: het gaat van een kwijtschelding, over opschorting en betaling over een langere periode tot individuele gesprekken over hoe ze de ondernemers kunnen helpen. Ook de bijkomende maatregelen van de verscheidene brouwerijen omtrent teruggave producten, gratis heropstart van de leidingen… zijn belangrijk. Het is aangeraden om contact op te nemen met je brouwerij om afspraken te maken, want alles is echt maatwerk per onderneming.

 

Garantieregeling voor bedrijven getroffen door coronacrisis

Op vraag van Horeca Vlaanderen hebben de federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector de handen in elkaar geslagen om de kredietverlening aan zelfstandigen en bedrijven in stand te houden. De financiële sector engageert zich om levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen evenals hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten.

Aanvragen
De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Op deze manier houden we de financiering aan de economie in stand. Wij raden je dus zeker aan om direct contact op te nemen met je financiële instelling om te zien wat voor jou en jouw onderneming mogelijk is onder deze maatregelen.

 

Crisiswaarborg

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Daarmee kunnen al 1000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden.

 

Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

 

Unisono: uitstel van betaling Unisono-factuur en Sabam-korting voor horeca

Na overleg tussen het unieke platform Unisono (een samenwerking tussen Sabam en de Billijke Vergoeding) en Horeca Vlaanderen is er een oplossing voor horecazaken gevonden wat betreft de Unisono-factuur:

 • Voor openstaande facturen verlengt Unisono de betaaltermijn met 60 dagen en zullen ze géén herinneringskosten aanrekenen.
 • Unisono schort het versturen van facturen voor dagelijks muziekgebruik tijdelijk op voor ondernemingen die gesloten zijn wegens de maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Zo wil Unisono er mee voor zorgen dat zelfstandigen en bedrijven de nodige zuurstof krijgen om de verplichte sluitingsperiode te overbruggen. Horeca Vlaanderen is blij met deze constructieve stap en zoekt verder naar oplossingen, want elke euro telt op dit moment voor onze sector. Beide partijen beseffen dat de auteurs/artiesten en de horeca rechtstreeks met elkaar verbonden en dus getroffen zijn in deze periode.

Sabam en Horeca Vlaanderen zijn overeengekomen om een solidariteitskorting toe te staan die overeenkomt met 1 maand auteursrechten. In totaal gaat het voor de hele horecasector om een bedrag van bijna 2 miljoen euro aan auteursrechten. De horecazaken die verplicht gesloten zijn wegens de maatregelen van de overheid kunnen deze solidariteitskorting eenvoudig en snel aanvragen via de site van het uniek platform Unisono (de aanvraagmodule is weldra beschikbaar). Deze korting op het gedeelte auteursrechten wordt in mindering gebracht van de jaarlijkse factuur of terugbetaald, mocht de bijdrage al betaald zijn. Deze 1/12 kwijtschelding is geldig voor iedereen die al betaald heeft of nog moet betalen.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van Unisono www.unisono.be. Je kan Unisono telefonisch bereiken via 02 286 82 11. Dit kan elke werkdag van 9u30 tot 13u.

 

Betalingsuitstel kredieten

De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben aangekondigd dat ze ondernemingen financieel gaan ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis.

Zo kan er betalingsuitstel van het ondernemingskrediet worden aangevraagd voor maximaal zes maanden.

Hierbij kan je de voorwaarden terugvinden: https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten

Je kan best contact opnemen met je bank om dit te bespreken. Mochten er problemen zijn met de aanvraag hiervan, mag je deze steeds melden via info@horeca.be. Op die manier kunnen we dit doorgeven.

Je kan je betalingsuitstel nu ook nog extra verlengen. Uitstellen die aanvankelijk liepen tot 31 oktober 2020, kunnen uitstel krijgen als de aanvraag tot verlenging ten laatste 20 september 2020 wordt aangevraagd. De verlenging moet aangevraagd worden bij je bank.

Ook particulieren en bedrijven die nu nog betalingsuitstel moeten aanvragen, kunnen van het verlengde uitstel genieten. De aanvraag van het betalingsuitstel moet in dit geval goedgekeurd zijn voor 30 september 2020.

 

Disclaimer
Horeca Vlaanderen probeert via deze webpagina nuttige informatie te geven over de Corona-maatregelen. Horeca Vlaanderen streeft er steeds naar zorgvuldige en correcte informatie te verschaffen. Gelet op deze inspanningsverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud van deze webpagina en voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. Voor een volledig en steeds up to date overzicht van de regelgeving, verwijzen wij u naar de websites van de overheid: https://www.info-coronavirus.be en https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus.

Onze structurele partners

 Lia  CombinatielogoVLAIO   Klik om een afbeelding te selecteren uit de multimedia database  TEL_business_pos_WitAchter_WEB