INLOGGEN     HOME     CONTACT

 

eprnydtwe8

Richtlijnen heropstart horeca

De horeca is opnieuw verplicht gesloten sinds 19/10/2020. Horeca Vlaanderen wil dat ook in deze zware periode hotels en logies en takeaway hygiënisch en veilig kunnen plaatsvinden. Daarom vind je op onze website www.heropstarthoreca.be de protocollen die je hierin wegwijzen. #samensterk!

→ Ga naar www.heropstarthoreca.beHoreca Vlaanderen zet zich in om zo goed mogelijke en broodnodige steunmaatregelen te krijgen voor de horecasector. Daarnaast bespreekt de sectorfederatie ook welke protocollen gevolgd moeten worden in de horeca.
Op deze pagina verwijzen we je naar de horecaprotocollen en de interessante steunmaatregelen waarvan je gebruik kan maken.

Richtlijnen horecaprotocol

Op www.heropstarthoreca.be vind je een overzicht van de algemene richtlijnen en de protocolfiches per sector. Als sectorfederatie zet Horeca Vlaanderen sinds het begin alle mensen en middelen in om onze sector hier zo goed mogelijk door te loodsen. En we zullen blijven strijden voor een betere horeca!  

→ Ga naar www.heropstarthoreca.be

 

Steunmaatregelen

Hieronder vind je de steunmaatregelen waarop je recht kan hebben. We houden deze lijst zo veel mogelijk up-to-date. Maar bekijk zeker ook de website van de instanties die steunmaatregelen uitkeren (VLAIO, je sociaal verzekeringsfonds...) voor de meest recente aanpassingen.

Voor een volledig overzicht van de regelgeving kan je ook steeds terecht op www.info-coronavirus.be en www.vlaio.be.

 

 

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Wat is het Nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme?

 • Concreet zal elke ondernemer die tussen 1 oktober 2020 en 30 april 2021 door de coronamaatregelen een omzetverlies van minstens 60% lijdt en/of verplicht gesloten is, beroep kunnen doen op deze premie.
 • De volgende referentieperiodes zijn voorzien:
  • De premie kan in januari en februari 2021 elk apart per maand aangevraagd worden. Dezelfde voorwaarden blijven voorlopig gelden.
  • De premie voor januari (Vlaams Beschermingsmechanisme 4) kan vanaf dinsdag 16 februari 2021 aangevraagd worden via VLAIO.
  • bij de maanden maart en april wordt gekeken naar de referentieperiodes maart en april 2019.

Hoeveel bedraagt de steun?

 • De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019.
 • Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun.
 • Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

Wat bedraagt de maximale steun?

 • In de maand januari (01/01/2021 - 31/01/2021) gelden volgende maximumbedragen:
  • 7.500 euro voor ondernemingen zonder tewerkstelling of met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers
  • 15.000 euro voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 RSZ-werknemers
  • 40.000 euro voor ondernemingen met 50 RSZ-werknemers of meer

Wat met verplicht gesloten zaken?

 • De premie is combineerbaar met takeaway.
 • De premie bedraagt 10% van de omzet van vorig jaar exclusief btw.

Opgelet: belangrijke uitzondering!

 • Ondernemingen die in dezelfde periode vorig jaar 50% of meer omzet gehaald hebben uit takeaway, moeten wél kunnen aantonen dat ze nu een omzetdaling hebben van minstens 60%, ook al zijn ze verplicht gesloten.

Wat als je niet verplicht gesloten bent?

 • Als je niet verplicht gesloten bent, dan kan je deze premie aanvragen als je eerst een omzetverlies van 60% kan aantonen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Vanaf wanneer kan ik deze premie aanvragen?

 • Momenteel kan je de premie voor januari 2021 aanvragen via de aanvraagknop. Meer info over de aanvraagprocedure vind je hier.

Wat met discotheken, dancings en andere zaken die al sinds maart verplicht gesloten zijn?

 • De Vlaamse regering heeft ons verzekerd dat dit beschermingsmechanisme ook door hen aangevraagd kan worden, net als bij andere zaken die nu verplicht gesloten zijn.

Waar kan ik alle voorwaarden online vinden?

 • Je kan het volledig overzicht met alle voorwaarden hier lezen, op de website van VLAIO.

Kan de periode van de premie nog verlengd worden?

 • De periode is al verlengd tot en met eind april 2021.
 • Momenteel wordt nog volop besproken en bekeken of die periode nog verder verlengd moet en kan worden.

 

Overbruggingsrecht

Er zijn twee soorten overbruggingsrecht van toepassing. Het crisis-overbruggingsrecht bij (1) een verplichte sluiting en bij (2) een ernstige omzetdaling. 

1. Crisis-overbruggingsrecht bij een verplichte sluiting

Deze steunmaatregel is er voor zelfstandigen van wie de onderneming verplicht gesloten is omwille van een maatregel van de overheid, zoals bijvoorbeeld cafés en restaurants.

Januari, februari, maart, april, mei en juni 2021:

 • Je hebt recht op de dubbele uitkering.
 • Deze uitkering is combineerbaar met takeaway.
 • Ook als je zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van een sector die verplicht gesloten is, kan je een beroep doen op deze uitkering op voorwaarde dat je de activiteit volledig onderbreekt.


2. Crisis-overbruggingsrecht bij een ernstige omzetdaling

Deze federale steunmaatregel is er voor ondernemingen die geconfronteerd worden met een aanzienlijke omzetdaling als gevolg van de coronacrisis. Je hoeft dus niet volledig gesloten te zijn, zoals bijvoorbeeld hotels en traiteurs.

 • De maatregel loopt vanaf 1 januari 2021 en al zeker tot en met 30 juni 2021.
 • Om in aanmerking te komen voor deze steun, moet je in de kalendermaand die voorafgaat aan de maand waarvoor je steun vraagt een aanzienlijk inkomstenverlies kunnen aantonen van minstens 40% ten opzichte van diezelfde kalendermaand in 2019.

Voorbeeld: Je hebt recht op een uitkering voor de maand januari 2021 op voorwaarde dat je omzet van december 2020 minstens 40% lager ligt dan je omzet in december 2019.

 • Je moet je wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen effectief betaald hebben gedurende ten minste vier van de zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft.
 • Hierbij geldt een uitzondering voor starters: als je nog maar twaalf voorafgaande kwartalen of minder verzekeringsplichtig bent in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen, volstaat het dat je voor twee kwartalen effectief je wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen hebt betaald.

Vragen over het crisis-overbruggingsrecht

Hoeveel bedraagt het crisis-overbruggingsrecht?

De basisuitkering bedraagt:

 • € 1.614,10 per maand voor zelfstandigen met gezinslast
 • € 1.291,69 per maand voor zelfstandigen zonder gezinslast

Deze uitkering kan verdubbeld worden, zoals dit het geval is bij volledige sluiting in januari tot juni 2021. Dan bedraagt de uitkering:

 • € 3.228,20 per maand voor zelfstandigen met gezinslast
 • € 2.583,38 per maand voor zelfstandigen zonder gezinslast

Deze uitkering kan gehalveerd worden in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld voor zelfstandigen in bijberoep die een referte-inkomen hebben tussen € 7.021,29 en € 14.042,57).

Bepaalde categorieën van zelfstandigen kunnen eventueel uit de boot vallen omdat ze te weinig sociale bijdragen betalen (bijvoorbeeld bepaalde zelfstandigen in bijberoep of bepaalde gepensioneerde zelfstandigen).

Heb je hierover nog vragen? Contacteer dan zeker je sociaal verzekeringsfonds!

Waar vraag ik het crisis-overbruggingsrecht aan en wanneer?

Je vraagt de uitkering aan bij je sociaal verzekeringsfonds, vóór het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de maand van de uitkering ligt.

Wat met de uitkering in maart?

 • De regering heeft zonet beslist de dubbele uitkering en combinatie met takeaway te behouden in februari.
 • Ze blijven de situatie opvolgen en indien deze voorwaarden ook nodig zouden zijn in maart, worden hier opnieuw gesprekken over gehouden.

Wat met het relance-overbruggingsrecht?

 • Het relance-overbruggingsrecht is afgelopen op 31 december 2020.
 • In de plaats daarvan zijn er nu dus die twee pijlers bij het crisis-overbruggingsrecht.

Wat als er iets niet duidelijk is voor mij of ik niet weet welke pijler van het crisis-overbruggingsrecht op mij van toepassing is?

 • Bij verdere vragen, aarzel dan niet om je sociaal verzekeringsfonds te contacteren.
 • Zij staan in voor de uitkering van het crisis-overbruggingsrecht en beheren je persoonlijk dossier, waardoor ze je snel met je specifieke situatie zullen kunnen verder helpen!

 

Tijdelijke werkloosheid

Update 06-06-2020 - De tijdelijke werkloosheid wordt uitgebreid tot eind dit jaar.

Horecazaken die ten gevolge van de opgelegde maatregelen gesloten zijn, kunnen een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen. De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt verlengd tot eind dit jaar. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten.

Bedrag
De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent van het begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Aanvraagprocedure
Je kan een volledig overzicht van de voorwaarden en formaliteiten om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen terugvinden op deze pagina onder de rubriek ‘Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0.

De werkgevers die omwille van het coronavirus al een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken hadden ingediend en die nu worden getroffen door een maatregel tot sluiting, kunnen een nieuwe aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.

Afhaal en levering
Voor de horecazaken die ondanks de verplichte sluiting toch nog afhaal en levering aanbieden, kan voor alle dagen waarop de werknemers niet tewerkgesteld kunnen worden eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd. In deze regeling kunnen dus uitzonderlijk werkloosheidsdagen afgewisseld worden met arbeidsdagen.

Aangifte
Er moet enkel via de portaalsite van de sociale zekerheid een elektronische aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij het werkloosheidsbureau van de RVA gebeuren, waarin in de rubriek “opmerkingen” moet zijn vermeld “Coronavirus – lockdown” en het nummer van het paritair comité dat van toepassing is. In dat geval moet er geen bijkomend dossier meer ingediend worden bij de RVA ter staving van de overmacht, aangezien het gaat om een maatregel opgelegd door de overheid.

 

Herstartlening

Er komt een herstartlening voor ondernemingen die bijvoorbeeld nieuwe voorraden moeten aankopen om te kunnen opstarten. Veel ondernemingen hebben nood aan extra kapitaal om  zich deftig voor te kunnen bereiden op een heropening, zoals bijvoorbeeld om voorraden te kunnen aankopen. De lening met 1% rente zal, afhankelijk van de hoogte van het geleende bedrag, op 2 of drie jaar lopen. De terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf de 12e maand. De minimumlening is 10.000 euro.

Extra informatie over de herstartlening:

 • leningen tot 50.000 euro:
  • het te ontlenen bedrag kan maximaal 80% van de aankopen voor herstart bedragen
  • looptijd is 24 maanden
 • leningen van meer dan 50.000 euro:
  • het te ontlenen bedrag kan maximaal de helft van de aankopen voor herstart bedragen
  • looptijd is 36 maanden
 • alleen ondernemingen die voor de crisis intrinsiek gezond waren, komen in aanmerking

Meer info volgt.

 

RSZ-kwijtschelding

Voor wie geldt deze steunmaatregel?

 • Ondernemingen die verplicht moeten sluiten op basis van de ministeriële besluiten van 18 oktober 2020 en 1 oktober 2020
 • Ondernemingen die door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zwaar getroffen zijn

Hoe kan ik zelf nagaan of mijn onderneming in aanmerking komt voor deze premie?

 • De Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid heeft zelf een onlinedienst ‘Check RSZ-compensatie’ opgestart waarmee je kan nagaan of je onderneming in aanmerking komt voor de premie
 • Je hoeft alleen het KBO-nummer van je onderneming in te voeren
 • Krijg je een negatief antwoord, maar meen je toch in aanmerking te komen? Dien dan bezwaar in met een webformulier bij RSZ
 • Bekijk de ‘Check RSZ-compensatie’ hier!

Hoe werkt deze premie precies?

De premie wordt in twee fasen toegekend:

Fase 1

 • In de loop van november berekent de RSZ eerst een voorlopige premie, op basis van de aangiften van het eerste kwartaal 2020
 • Het bedrag van die premie wordt gecommuniceerd via de e-Box Ondernemingen en dan gestort op de RSZ-rekening van de werkgever

Fase 2

 • Als de aangiften voor het derde kwartaal definitief zijn, berekent de RSZ de bijdrage voor dat derde kwartaal en vergelijkt die met het bedrag van de voorlopige premie
 • Is het bedrag voor het derde kwartaal hoger dan de voorlopige premie? Dan wordt het verschil toegekend
 • Is het bedrag voor het derde kwartaal lager dan de voorlopige premie? Dan behoudt de werkgever de voorlopige premie

Heb je nog vragen over deze premie?

 

Extra federale steunmaatregelen

De federale regering heeft op 6 november 2020 een uitgebreid pakket bijkomende maatregelen bekendgemaakt om onder meer ondernemers en bedrijven extra financiële ademruimte te geven. Het gaat hier om een principebeslissing. De concrete invulling en specifieke voorwaarden zijn nog niet gekend.

Het pakket bevat veel verlengingen van bestaande steunmaatregelen én een aantal nieuwe steunmaatregelen, voor zowel de bedrijven, de zelfstandigen als de werknemers. We sommen ze hieronder op:

STEUN AAN BEDRIJVEN

Verlenging van bestaande maatregelen

 • Verlenging van de verhoogde investeringsaftrek van 25% tot eind-2022, waarbij KMO-vennootschappen, eenmanszaken en vrije beroepen een groter aandeel van hun investeringen kunnen aftrekken van hun belastbare winst.
 • Verlenging van de garantieregeling voor KMO’s en de garantieregeling voor kredietverzekeringen tot 30 juni 2021. Tegelijk met deze verlenging zal de minister van Financiën in overleg met de financiële sector het bestaande moratorium voor ondernemingskredieten verlengen.
 • Verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tot 31 maart 2021 en er zal de mogelijkheid worden voorzien om deze daarna nog te verlengen. Tijdens deze periode ontvangt de werknemer in tijdelijke werkloosheid een uitkering gelijk aan 70% van zijn of haar bruto maandloon (geplafonneerd op 2.754,76 euro). Hier bovenop ontvangt de werknemer ook nog een RVA-toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid.

Nieuwe maatregelen

 • Uitvoering van het akkoord van de sociale partners waardoor de overheid deels tussenkomt in de financiering van het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen. In de berekening van dit vakantiegeld worden de dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld aan gewerkte dagen.
 • Uitbreiding van het toepassingsgebied voor de vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal van 2020 naar andere sectoren (dan de horeca en de evenementensector) die verplicht moesten sluiten. Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruik maken van deze maatregel indien zij een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen. Er zal een plafond worden gehanteerd per onderneming voor wat betreft het totale bedrag van deze vrijstelling.

STEUN AAN ZELFSTANDIGEN

Verlenging van bestaande maatregelen

 • Verlenging van het huidig dubbel crisis-overbruggingsrecht tot en met december 2020 voor alle sectoren die gesloten zijn. Voor een zelfstandige zonder gezinslast komt dit neer op 2.583,4 euro per maand. Voor een zelfstandige met gezinslast bedraagt dit 3.228,2 euro per maand.
 • Er komt een nieuw overbruggingsrecht vanaf 1 januari 2021, dat steeds inroepbaar is bij een crisis. Er zal gewerkt worden op basis van een sterke daling van de omzet. De concrete modaliteiten zullen op korte termijn worden uitgewerkt.
 • Extra uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage tot het einde van het jaar 2020. Er was al een uitstel voorzien tot 31 oktober 2020 en dit uitstel wordt nu verlengd tot 31 december 2020.
 • Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid zodat ook samenwonende zelfstandigen die ziek zijn een uitkering ontvangen die even hoog is als het overbruggingsrecht  (voor alleenstaande zelfstandigen en zelfstandigen met gezinslast is dit reeds het geval). Concreet gaat het om een toeslag van meer dan 300 euro per maand.

Nieuwe maatregelen

 • Tijdelijke verbetering van het klassiek overbruggingsrecht door het o.a. beter toegankelijk te maken voor starters en behoud van de pensioenopbouw.
 • Afbetalingsplannen voor zelfstandigen die uitstel van betaling van sociale bijdragen hebben gekregen, met behoud van het recht op terugbetaling gezondheidszorgen en dit tot 31 december 2021.

STEUN AAN WERKNEMERS

Verlenging van bestaande maatregelen

 • Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid.
 • Tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine van een kind. De bestaande maatregel zal worden uitgebreid naar andere situaties waarin het kind in quarantaine moet, met een attest van controle.
 • Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om dit op hetzelfde niveau te trekken als de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Concreet wil dit zeggen dat indien de arbeidsongeschiktheidsuitkering lager uitvalt dan 70% van het gemiddeld bruto maandloon (geplafonneerd op754,76 euro), deze aangevuld zal worden met een toeslag van 5,63 euro per dag tot aan dat bedrag.

Nieuwe maatregelen

 • Uitbetaling door de RVA van een supplement op de eindejaarspremie aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest, zullen een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen van 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid (bovenop de 52 dagen). Voor wie in aanmerking komt, zal de totale toeslag steeds minimum 150 euro bedragen.

 

BTW-verlaging

Er is een tijdelijke verlaging van de BTW op voeding (12% naar 6%) en non-alcoholische dranken (21% naar 6%) die ter plaatse worden verbruikt. Dit zorgt ervoor dat naar raming ongeveer 300 miljoen euro in de laatste zes maanden van 2020 in de horecasector blijft.

Op 6 juni 2020 heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om het btw-tarief dat van toepassing is op sommige restaurant- en cateringdiensten te verlagen. Dit koninklijk besluit is in werking getreden op maandag 8 juni 2020.

De FOD Financiën wilt de belanghebbende personen ervan informeren dat:

 • vanaf 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 het verlaagd btw-tarief van 6 % van toepassing zal zijn op restaurant- en cateringdiensten,
 • met uitsluiting van het verschaffen van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.

Ondanks het feit dat de benaming ’restaurantdiensten‘ anders zou kunnen doen vermoeden, gaat het hier ook om het verschaffen van dranken zonder spijzen (als dat gepaard gaat met voldoende relevante bijkomende diensten) in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, tavernes,…). Deze maatregel heeft betrekking op alle permanente of tijdelijke inrichtingen die de restaurant- of cateringdiensten verrichten. De FOD Financiën heeft een meer gedetailleerde commentaar over deze tariefwijziging gepubliceerd. De gevolgen van de tariefverlaging op de forfaitaire regeling maken het voorwerp uit van een afzonderlijke publicatie.

Aanpasing geregistreerde kassasystemen

Op de website van de overheid www.geregistreerdkassasysteem.be vind je deze instructies terug: “GKS-gebruikers zullen dan ook hun kassaprogrammatie zo snel mogelijk moeten aanpassen. Een GKS-kassa heeft standaard volgende btw-codes aan boord:

 • A           21 %
 • B           12 %
 • C           6 %
 • D           0 %.

Aan deze codes dient niets gewijzigd te worden. De aanpassing wordt bij voorkeur als volgt gedaan.

 • Alle artikelen, momenteel geprogrammeerd met btw-code B, moeten worden aangepast naar btw-code C; hierdoor gaan die automatisch naar het 6 % tarief.
 • Alle niet-alcoholische dranken, momenteel geprogrammeerd met btw-code A, moeten worden aangepast naar btw-code C; hierdoor gaan die ook automatisch naar het 6 % tarief.

Het wordt ten zeerste afgeraden om de tarieven van de btw-codes zelf te wijzigen. Hetzelfde geldt voor de ‘take-out’ mogelijkheid: deze mag niet, als gemakkelijk alternatief, gebruikt worden voor eat-in.”

Aanpassing andere kassasystemen

Als je niet bent verplicht een GKS (Geregistreerd KassaSysteem) te gebruiken, moet je wel btw-bonnetjes uitreiken voor alle ter plaatse verbruikte maaltijden en de daarbij horende dranken. Aangezien het een tijdelijke maatregel is, is het voor de FOD Financiën geen reden om nieuwe btw-ontvangstbewijzen te laten drukken met 6%, maar volstaat het dat je op je huidige btw-ontvangstbewijzen met pen het btw-tarief aanpast.

 

Beschermingsmechanisme

GELDT VOOR DE MAANDEN AUGUSTUS EN SEPTEMBER

De premie zelf
Het beschermingsmechanisme is er voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen vanaf 29 juli 2020.

Inhoud van de premie?

 • 7,5% van je omzet excl. btw van augustus en september 2019
 • maximaal 15.000 euro
 • als je in augustus en september 2020 minstens 60% omzetverlies hebt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar
 • subsidie wordt gehalveerd voor een zelfstandige in bijberoep (specifieke voorwaarden hierover vind je onderaan bij de link van VLAIO)

Wat als je een starter bent of vorig jaar uitzonderlijk weinig verdiende?

 • starters: als je nog niet gestart was in de vermelde periode in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet, vermeld in het financieel plan
 • uitzonderlijk weinig omzet in referentieperiode van 2019: de periode wordt vervangen door een andere referentieperiode

Belangrijke voorwaarden?

 • je komt in aanmerking als je recht hebt gehad op de hinderpremie of compensatiepremie. Heb je daarvoor geen aanvraag gedaan, dan moet je het oorzakelijk verband tussen de substantiële exploitatiebeperkingen die je ondervond door de coronavirusmaatregelen en je omzetdaling motiveren in je aanvraag
 • je onderneming moet geopend zijn (‘actieve bedrijfsvoering’) in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2020 om het beschermingsmechanisme te kunnen krijgen, tenzij je onderneming verplicht gesloten is ten gevolge van de coronamaatregelen of gesloten is door de normale jaarlijkse sluiting
 • aan de voorwaarde voor actieve bedrijfsvoering moet voldaan zijn uiterlijk 24 augustus 2020. Zorg dus dat je dan zeker (opnieuw) geopend bent en op volle kracht draait. Als je onderneming vanaf 24 augustus 2020 toch minder openingsdagen heeft dan in dezelfde periode in 2019 wordt de steun gehalveerd.
 • is de onderneming minder dagen geopend dan tijdens de referentieperiode, dan wordt de subsidie gehalveerd
 • heb je een onderneming waarbij regelmatig maaltijden worden verbruikt of een traiteurszaak die regelmatig cateringdiensten verricht? Dan kom je alleen in aanmerking voor een subsidie van 3.000 euro of meer als je beschikt over een geregistreerd kassasysteem

Deze steun is er niet voor ondernemingen die nog steeds volledig verplicht gesloten zijn. Zij hebben in principe wel nog steeds recht op de hinderpremie.

Wanneer kan je de premie aanvragen?

 • je kan je aanvraag indienen via VLAIO tussen 1 oktober 2020 en 15 november 2020 via deze pagina
 • wie verplicht gesloten is door de coronavirusmaatregelen kan al een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen via VLAIO vóór 1 oktober 2020

Meer informatie vind je hier terug op de website van VLAIO. Daar vind je o.a. terug welke ondernemingen in aanmerking komen, welke omzetdaling je moet bewijzen, hoe je een voorschot kan aanvragen, enz.


Deze premie kan van 1 oktober tot en met 15 november 2020 aangevraagd worden.

 

Gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing

Er is een gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing op lonen voor juni, juli en augustus. Dit voor de bedrijven die de voorbije maanden beroep deden op de technische werkloosheid. Zodra we de gedetailleerde regeling hebben ontvangen van de diensten houden we jullie hiervan meteen op de hoogte.

 

Consumptiecheques

Er wordt een consumptiecheque voorzien van maximaal 300 euro. Werkgevers van alle sectoren kunnen die cheque aankopen voor hun werknemers. Werknemers kunnen deze cheques gebruiken in de Belgische horeca of bij cultuur- of sportactiviteiten. Deze cheque is (para)fiscaal vrijgesteld en maximaal 1 jaar geldig.

 

Uitstel RSZ betalingen

De regering heeft beslist om een hele reeks werkgevers de mogelijkheid te bieden hun RSZ-betalingen uit te stellen vanaf 20 maart m.b.t. het eerste en tweede kwartaal 2020 tot 15 december 2020. Er zijn hierbij twee groepen.

Werkgevers waarvoor de RSZ dit uitstel automatisch toekent
Voor meer dan 60.000 werkgevers kon de RSZ het recht op uitstel de voorbije dagen automatisch toekennen. Het gaat om ondernemingen uit de volgende sectoren die verplicht gesloten zijn:

 • Horeca
 • De culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector
 • Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van de betreffende ministeriële besluiten gesloten zijn, met uitzondering van:
  • Voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels
  • Dierenvoedingswinkels
  • Apotheken
  • Krantenwinkels
  • Tankstations en de leveranciers van brandstoffen

Via een eenvoudige toepassing Coronacrisis check RSZ-uitstel biedt de RSZ vanaf vandaag aan deze ondernemingen zelf de mogelijkheid om na te gaan of hun uitstel van betaling correct is toegekend. Zij moeten alleen het KBO-nummer van hun onderneming inbrengen en krijgen onmiddellijk het antwoord.

De toepassing is te vinden op https://www.uitstelrszbetalingen.be

Als zij menen dat zij ten onrechte nog geen uitstel kregen, kunnen zij dit probleem online aan de RSZ melden via het elektronisch formulier, dat daarvoor ter beschikking wordt gesteld. De RSZ zal dit dan onderzoeken, waar nodig corrigeren en de werkgever informeren.

Ondernemingen die hun sluiting zelf moeten melden
Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn maar die zelf beslist hebben om volledig te sluiten, kunnen dat vanaf vandaag ook melden met een elektronische verklaring op eer.

Het gaat hierbij om de volgende ondernemingen:

 • Niet-essentiële bedrijven, die gesloten zijn omdat zij in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen toe te passen.
 • Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten. Het gaat hierbij onder meer over ondernemingen die moesten sluiten omwille van de sluiting van hun toeleveranciers of omdat hun klanten gesloten zijn.

Hoe dient u een verklaring op eer in?
Ondernemingen die werken met een erkend sociaal secretariaat kunnen hiervoor met hen contact opnemen. Andere ondernemingen kunnen gebruikmaken van de eenvoudige toepassing die hierna wordt toegelicht.

Over de toepassing
De toepassing is te vinden op het portaal van de sociale zekerheid: Coronacrisis – Verklaring op eer

Om deze toepassing te kunnen gebruiken, moet een werkgever een account voor het portaal van de sociale zekerheid hebben.

Als hij nog geen account heeft, kan hij er een aanmaken door de procedure op het portaal van de sociale zekerheid te volgen.

Heeft de werkgever een account, dan gaat hij als volgt te werk:

 • Op de homepagina van de RSZ-website, klik op de banner “Coronacrisis: maatregelen voor werkgevers”
 • In het menu links kies “Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ”.
 • In de tekst klik op de knop “Verklaring op eer indienen”
 • Meld u aan.
 • Vink de vakjes aan die op u van toepassing zijn en klik op “Indienen”

De werkgever krijgt onmiddellijk een ontvangstbevestiging.

(Deze tekst werd ons bezorgd door het RSZ)

 

Bijkomende steunmaatregelen FOD Financiën

De federale regering heeft nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zo veel mogelijk verzachten.

Horeca Vlaanderen trok hiervoor mee aan de kar tijdens deze onderhandelingen. Wij hebben hierop aandrongen om zo de liquiditeit van de vennootschappen op peil te houden. Opnieuw een belangrijke stap, maar wij blijven pleiten voor meer zuurstof voor de sector om deze crisis te overwinnen!

 • Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften
 • Uitstel betaling van btw en bedrijfsvoorheffing
 • Uitstel betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

 

Flexibele huurregeling en brouwerijen

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke daden. Horeca Vlaanderen vraagt dan ook dat alle eigenaars van horecavastgoed een inspanning doen in deze moeilijke tijden. Deze zal nodig zijn als we willen voorkomen dat veel panden gaan leegstaan na deze crisis. Het is vaak voor verhuurders veel gemakkelijker om akkoorden met financiële instellingen te maken qua overbrugging dan voor onze horecaondernemers.

Template documenten
Horeca Vlaanderen stelt ter ondersteuning enkele template documenten ter beschikking om een basistool te hebben teneinde verdere afspraken te benaarstigen met hun verhuurders. De template kan je hier downloaden: 

Brouwerijen
De afgelopen periode gaven heel wat brouwerijen gehoor aan de oproep van Horeca Vlaanderen om samen deze moeilijke periode te overbruggen. Horeca Vlaanderen is hier heel tevreden mee en had hierover contact met verscheidene brouwerijen: AB Inbev, Alken-Maes, Haacht, Duvel-Moortgat, Palm,… . De steunmaatregelen die ze destijds namen naar de horeca toe, waren een stap in goede richting om meer zuurstof te bieden aan de zaakvoerders. De genomen maatregelen zijn divers: het gaat van een kwijtschelding, over opschorting en betaling over een langere periode tot individuele gesprekken over hoe ze de ondernemers kunnen helpen. Ook de bijkomende maatregelen van de verscheidene brouwerijen omtrent teruggave producten, gratis heropstart van de leidingen… en en blijven belangrijk. Het is aangeraden om contact op te nemen met je brouwerij om afspraken te maken, want alles is echt maatwerk per onderneming.

 

Garantieregeling voor bedrijven getroffen door coronacrisis

Op vraag van Horeca Vlaanderen hebben de federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector de handen in elkaar geslagen om de kredietverlening aan zelfstandigen en bedrijven in stand te houden.

Aanvragen
De federale regering heeft op 6 november 2020 beslist om de garantieregeling voor kmo's te verlengen tot 30 juni 2021. Het gaat om een garantieregeling voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Op deze manier houden we de financiering aan de economie in stand. Wij raden je dus zeker aan om direct contact op te nemen met je financiële instelling om te zien wat voor jou en jouw onderneming mogelijk is onder deze maatregelen.

 

Crisiswaarborg

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen. Daarmee kunnen al 1000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden.

 

Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

 

Unisono: uitstel van betaling Unisono-factuur en Sabam-korting voor horeca

DEZE MAATREGEL WAS ER IN HET VOORJAAR VAN 2020. EEN NIEUWE REGELING WORDT NOG BEKEKEN.


Na overleg tussen het unieke platform Unisono (een samenwerking tussen Sabam en de Billijke Vergoeding) en Horeca Vlaanderen is er een oplossing voor horecazaken gevonden wat betreft de Unisono-factuur:

 • Voor openstaande facturen verlengt Unisono de betaaltermijn met 60 dagen en zullen ze géén herinneringskosten aanrekenen.
 • Unisono schort het versturen van facturen voor dagelijks muziekgebruik tijdelijk op voor ondernemingen die gesloten zijn wegens de maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Zo wil Unisono er mee voor zorgen dat zelfstandigen en bedrijven de nodige zuurstof krijgen om de verplichte sluitingsperiode te overbruggen. Horeca Vlaanderen is blij met deze constructieve stap en zoekt verder naar oplossingen, want elke euro telt op dit moment voor onze sector. Beide partijen beseffen dat de auteurs/artiesten en de horeca rechtstreeks met elkaar verbonden en dus getroffen zijn in deze periode.

Sabam en Horeca Vlaanderen zijn overeengekomen om een solidariteitskorting toe te staan die overeenkomt met 1 maand auteursrechten. In totaal gaat het voor de hele horecasector om een bedrag van bijna 2 miljoen euro aan auteursrechten. De horecazaken die verplicht gesloten zijn wegens de maatregelen van de overheid kunnen deze solidariteitskorting eenvoudig en snel aanvragen via de site van het uniek platform Unisono. Deze korting op het gedeelte auteursrechten wordt in mindering gebracht van de jaarlijkse factuur of terugbetaald, mocht de bijdrage al betaald zijn. Deze 1/12 kwijtschelding is geldig voor iedereen die al betaald heeft of nog moet betalen.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van Unisono www.unisono.be. Je kan Unisono telefonisch bereiken via 02 286 82 11. Dit kan elke werkdag van 9u30 tot 13u.

 

Disclaimer
Horeca Vlaanderen probeert via deze webpagina nuttige informatie te geven over de Corona-maatregelen. Horeca Vlaanderen streeft er steeds naar zorgvuldige en correcte informatie te verschaffen. Gelet op deze inspanningsverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud van deze webpagina en voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. Voor een volledig en steeds up to date overzicht van de regelgeving, verwijzen wij u naar de websites van de overheid: https://www.info-coronavirus.be en https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus.

Onze structurele partners

 Lia  CombinatielogoVLAIO   Klik om een afbeelding te selecteren uit de multimedia database  TEL_business_pos_WitAchter_WEB