9. CHECKLIST


Algemeen horecabeleid

 1.  Mijn stad/ gemeente heeft een horecabeleidsplan, op maat van de gemeente en de ondernemers
 2.  Mijn stad/ gemeente heeft een schepen van toerisme
  1. Dit mandaat is toegevoegd aan de bevoegdheid economie
 3.  Mijn stad/ gemeente heeft een structureel overlegplatform tussen alle betrokken partners (bestuur/ politie/lokale horeca)
 4.  Mijn stad/gemeente heeft een horecacoach/manager
  1. Voltijds
  2. Deeltijds
 5. Mijn stad/gemeente heeft een intergemeentelijk horecaoverleg (buurgemeenten) inzake de lokale wetgeving
 6. Mijn stad/gemeente heeft een structureel overleg met de lokale BV (Horeca Vlaanderen)
 7. Mijn stad/gemeente heeft een startersbrochure, op maat van de eigen gemeente
 8. Mijn stad/gemeente heeft een structureel overleg met de horeca inzake culturele evenementen en feesten
  1. Mijn stad/gemeente geeft bestaande horeca de eerste mogelijkheid voor tijdelijke uitbatingen in het kader van culturele evenementen en feesten

Communicatie

 1. Mijn stad/gemeente heeft een geijkt communicatiekanaal om horeca-uitbaters in te lichten over alle zaken die een impact hebben op de normale werking (openbare werken, nieuwe wetgeving…)
 2. Mijn stad/gemeente heeft een eigen toeristische website of afzonderlijke toeristische pagina’s
 3. Mijn stad/gemeente heeft een toeristisch aanbod en promotie, ontwikkelt in overleg met de horeca (incl. restaurants, cafés en aangemelde logies)
 4. Mijn stad/gemeente promoot de startersbrochure, op maat van de eigen gemeente, evenals het aanbod van opleidingen
 5. Mijn stad/gemeente promoot de gedragscode inzake drankafnameovereenkomsten en de caféopleiding voor startende café-uitbaters
 6. Mijn stad/gemeente moedigt, in samenwerking met Horeca Vlaanderen, een peterschapsbeleid aan onder de lokale horeca

Lokale wetgeving

 1. Mijn stad/gemeente heeft een algemene lokale wetgeving (GAS) inzake horeca (vergunningenbeleid)
 2. Mijn stad/gemeente heeft een maximale afhandelingstermijn voor het toekennen van een lokale vergunning
 3. Mijn stad/gemeente heeft een databank inzake de horecazaken op het grondgebied
 4. Mijn stad/gemeente heft een toeristenbelasting per overnachting
  1. De opbrengsten worden geïnvesteerd in toeristische promotie
 5.  Mijn stad/gemeente heeft een terrasreglement gekoppeld aan een niet- disproportionele terrasbelasting           

Handhaving

 1. Mijn stad/gemeente heeft een structureel handhavingsbeleid inzake het logiesdecreet
 2. Mijn stad/gemeente heeft een structureel handhavingsbeleid inzake deloyale concurrentie (pop- ups, sociale restaurants, eigen uitbatingen, lokale vergunningen….)
 3. Mijn stad/gemeente heeft een structureel handhavingsbeleid inzake het rookverbod waarbij ook elke rokende klant zal worden geverbaliseerd en waarbij niet (enkel) de uitbater aansprakelijk kan worden gesteld voor een stiekeme roker

Gemeentelijke concessies

 1. Mijn stad/gemeente heeft een concessiebeleid waarbij de concessie rechtstreeks aan de uitbater wordt gegeven om drankafnameovereenkomsten te vermijden
 2. Mijn stad/gemeente volgt in het kader van een concessie zo veel mogelijk de minimale voorwaarden van de handelshuurwet of – decreet
 3. Mijn stad/gemeente legt in het kader van een concessie geen detaillistische en/of onrealistische uitbatingsvoorwaarden op

Subsidies en premies

 1. Mijn stad/gemeente geeft het horecabeleid mee vorm door het toekennen van subsidies en premies
  1. Mijn stad/gemeente ontwikkelt dit beleid in overleg met de lokale horeca
 2. Mijn stad/gemeente verwijst ondernemers door naar de subsidiemogelijkheden van o.a. VLAIO en het participatiefonds

Nightlife

 1. Mijn stad/gemeente heeft een nachtburgemeester
 2. Mijn stad/gemeente heeft een structureel overleg met de nightlife-horeca-uitbaters en politie
 3. Mijn stad/gemeente promoot het Quality Nights Label
 4. Mijn stad/gemeente zet in op projecten inzake een gezond en positief nachtleven: bv Safezone (Lier), Nightvision (Leuven)
 5. Mijn stad/gemeente investeert in nachtelijk openbaar vervoer
 6. Mijn stad/gemeente maakt afspraken met taxibedrijven inzake tarieven voor bepaalde trajecten of creëren een collectosysteem          

Mobiliteit en openbare werken

 1. Mijn stad/gemeente heeft een structureel overleg met de lokale horeca inzake mobiliteitsplannen
 2. Mijn stad/ gemeente biedt flankerende maatregelen en alternatieven aan inzake nieuwe verkeerssituaties (parkings, openbaar vervoer, fietsen….)
 3. Mijn stad/gemeente doet een voortdurende monitoring bij een nieuwe verkeerssituatie en houdt hierbij overleg met de partners met oog op bijsturing
 4. Mijn stad/gemeente heeft een geijkt kanaal om leveranciers in te lichten inzake de bereikbaarheid van horecazaken
 5. Mijn stad/gemeente pleegt overleg met ondernemers inzake de reële impact van kleine en grote openbare werken
 6. Mijn stad/gemeente bekijkt bij langdurige werken met impact op bereikbaarheid van de horecazaken hoe dit op fiscale wijze kan gecompenseerd worden (bv terrastaksen…)
 7. Mijn stad/gemeente neemt maatregelen om de bereikbaarheid (zo veel mogelijk) te garanderen en zorgt hierbij voor een goede bewegwijzering 

Erfgoed

 1. Mijn stad/gemeente biedt tegemoetkomingen aan voor uitbatingen in erfgoedgebouwen betreffende extra lasten en regels.

 Lage emissiezones

 1.  Mijn stad/gemeente heeft geen eigen systeem inzake LEZ doch werkt mee aan een éénmalig en éénvormig registratiesysteem

Geluidsnormen (Wet Schauvliege)

 1. Mijn stad/gemeente vaardigt geen geluidsnormen uit die strenger zijn dan de Vlaamse geluidsnormen
 2. Mijn stad/gemeente heeft een structureel overleg inzake extra maatregelen die worden opgelegd met betrekking tot de geluidsnormen

Provinciale besturen

 1.  Mijn provincie werkt mee aan een éénmalig en - vormig registratiesysteem voor het ganse land
 2. Mijn provincie beschikt over een autonome Provinciale Toeristische Organisatie en investeert voldoende middelen voor een professioneel toerismebeleid, in overleg met de provinciale horecafederatie
 3. Logeren in Vlaanderen kan steunen op voortgezette financiële inspanningen van de provincie
 4. Logeren in Vlaanderen werkt structureel samen met de kunststeden, de gemeentelijke toeristische diensten en met Toerisme Vlaanderen
 5. Mijn provincie zet in op de promotie van de lokale eet-, drink-, en tafelcultuur
 6. Mijn provincie betrekt de horeca structureel in het provinciaal economisch beleid
 7. De voorwaarden die de provincie stelt inzake erfgoed met horecabestemming moeten rendabel blijken
 8. De concessies van de provincie voor horeca volgen minstens de handelshuurregelgeving en worden rechtstreeks aan de horecaondernemer toegekend
 9. Mijn provincie trekt voedingsonderzoek en promotie van streekproducten door tot in de horeca
 10. Mijn provincie investeert in fietsknooppunten en fietsontsluiting
 11. Mijn provincie brengt de nachtelijke verkeersstromen in kaart en stelt veilige ontsluitingsmogelijkheden voor, liefst via het openbaar vervoer