7. LEEFMILIEU

 7.1. Lage emissiezones

Probleemstelling

In 2017 voerde de stad Antwerpen een lage emissiezone (LEZ) in voor de binnenstad. Andere steden en gemeenten willen hetzelfde doen. Dit heeft echter een mogelijk enorme impact op het toerisme in ons land. Niet omwille van de leefmilieuvoorschriften, maar omwille van de praktische uitwerking ervan.

Een buitenlandse toerist (muv Nederlanders) moeten zich in Antwerpen op een Antwerpse website registreren binnen de 24u dat men de LEZ is binnengereden. Dit is ongeacht het voertuig waarmee gereden wordt. Aangezien de automatische nummerplaatherkenning alleen met Nederlandse nummerplaten lukt, moeten alle andere nationaliteiten zich in alle gevallen registreren op straffe van boete. Indien andere steden en gemeenten ook een LEZ invoeren en telkens ook een eigen registratie inroepen, wordt Vlaanderen onbezoekbaar voor buitenlandse toeristen.

Beleidsvoorstellen

·         Registratie van buitenlandse bezoekers voor een LEZ moet voor het ganse land éénmalig en éénvormig gebeuren. Steden en gemeenten mogen niet telkens een eigen systeem lanceren.

 

7.2. Rookverbod

Probleemstelling

Het rookverbod is ondertussen bijna vijf jaar van kracht en zou een evidentie moeten zijn. Horecazaken die het rookverbod doelbewust overtreden, bezondigen zich aan deloyale concurrentie. Maar ook wie het rookverbod toepast, is niet veilig voor mogelijke bekeuringen. Er doen zich twee belangrijke problemen voor bij controles op het rookverbod, hetzij door de FOD Volksgezondheid, het FAVV of de lokale politie. Ten eerste treedt men steeds op tegen de uitbater, maar niet consequent tegen de roker zelf. Indien men het gedrag van de roker wil beïnvloeden, moet ook hij in alle gevallen een boete krijgen. Ten tweede stelt Horeca Vlaanderen vast dat horecaondernemers die ter goeder trouw het rookverbod toepassen en alle maatregelen treffen om het toe te passen, toch nog veroordeeld worden omdat klanten het rookverbod stiekem hebben overtreden.

Beleidsvoorstellen

·         Bij controles op het rookverbod moet ook elke rokende klant steeds beboet worden.

·         Een horecaondernemer die ter goeder trouw alle maatregelen heeft genomen om het rookverbod toe te passen, mag niet verantwoordelijk gesteld worden voor een stiekeme roker in zijn etablissement.

 

7.3. Geluidsreglementen

Probleemstelling

Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze Vlaamse geluidsnormen leggen de maximale geluidsniveaus en randvoorwaarden vast  voor muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waarbij elektronisch versterkte muziek wordt gebruikt, dus bijvoorbeeld voor de muziek in een (dans)café.

Deze Vlaamse geluidsnormen waren op zich voor heel wat horecazaken al een verstrenging van de regelgeving en zorgden voor bijkomende investeringen voor hen. Bovendien laat de Vlaamse regelgeving rond de geluidsnormen toe dat de lokale overheid, meer bepaald het college van burgemeester en schepenen, geval per geval strengere normen en bijkomende voorwaarden kan opleggen.

Sommige gemeenten hebben dit ook gedaan en vaak heeft dit ernstige gevolgen gehad voor de betrokken horecazaken van die gemeente(n). Zo leggen sommige gemeenten aan horecazaken op dat zij een geluidsbegrenzer moeten installeren en/of dat zij gratis oordopjes ter beschikking moeten stellen van hun klanten enz., terwijl deze zaken dit volgens de Vlaamse regelgeving niet verplicht zijn. Sommige gemeenten verplichten horecazaken zelfs om de muziek in hun zaak aan een lager geluidsniveau te spelen dan hen eigenlijk door de Vlaamse regelgeving is toegelaten.

Het spreekt voor zich dat zo’n lokale strengere regels een nefaste impact kunnen hebben op de betrokken horecazaken.

Beleidsvoorstellen:

·         Gemeenten vaardigen geen geluidsregels uit die strenger zijn dan de Vlaamse geluidsregels.

·         Als gemeenten toch eigen geluidsregels zouden willen uitvaardigen, gaan zij hierover in constructief overleg met de betrokken horecazaken en de gemeenten hanteren in elk geval een grote voorzichtigheid omtrent eigen geluidsregels gelet op de ernstige gevolgen die deze kunnen hebben op de horecazaken, onder meer ingeval bijkomende investeringen vereist worden enz.