Inloggen    Zoeken    Home    Contact

 

Corona-info voor horeca

Helaas hebben wij samen met u vrijdag vernomen dat de coronamaatregelen, waaronder ook de sluiting van cafés en restaurants onder vallen, zullen worden verlengd tot (minimum) 19 april 2020. Take-away en levering blijft mogelijk, mits de social distancing-regels worden gerespecteerd. 

Wij benadrukken dat wij er ons van bewust zijn dat momenteel bepaalde steunmaatregelen tekortschieten, bijvoorbeeld voor onze cateraars. Ook hier hebben wij aangedrongen op een snelle oplossing. Laat het duidelijk zijn dat Horeca Vlaanderen vecht voor de belangen van iedereen in dit horeca-huis! Nieuwe problemen kaarten wij steeds aan bij de bevoegde instanties.

Vanaf wij meer informatie hebben, zullen wij u op de hoogte houden. Hou zeker ook onze Facebookpagina in het oog voor updates.

 

 

De impact van de coronacrisis voor je horeczaak

Op donderdag 12 maart heeft de Veiligheidsraad beslist dat alle restaurants en cafés moeten sluiten in het kader van het coronavirus COVID-19. Deze maatregelen gaan in van vrijdag 13 maart om middernacht en blijven geldig tot vrijdag 3 april. Op dinsdag 17 maart kondigde de nationale Veiligheidsraad verdere maatregelen aan met ingang van woensdag 18 maart om 12u00 (voorlopig) tot en met zondag 5 april. Hieronder geven we een overzicht van deze maatregelen. Update 27-03-2020 → De huidige maatregelen (o.a. de sluiting van de restaurants en cafés) blijven gelden tot 19 april 2020. Dit kan nog verlengd worden tot 3 mei, na een regelmatige evaluatie.

Algemene maatregel
Cafés, uitgaansgelegenheden en feestzalen moeten sluiten. Restaurants moeten hun eetzaal sluiten. Bedrijfsrestaurants sluiten ook. Het verbod geldt evenzeer voor de terrassen van deze etablissementen. Alle “verbruikszalen” moeten dicht.

Afhaal en levering
Het is toegestaan om in afhaal en levering te blijven voorzien. De verkoop van maaltijden om mee te nemen en de leveringen van maaltijden mogen enkel tussen 7u en 22u uitgevoerd worden. Ter ondersteuning stelt het Federaal Voedselagentschap FAVV dat gedurende de duur van de maatregelen geen enkele aanvraag tot registratie van deze nieuwe activiteiten nodig is. Deze nieuwe activiteiten moeten in die periode dus niet worden geregistreerd bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het FAVV wil wel de hygiënevoorschriften nogmaals benadrukken. Je kan die voorschriften hier nalezen.

Social distancing
Als je opteert om afhaal aan te bieden, zorg er dan voor dat voldoende ruimte (1,5 meter) mogelijk is tussen de klanten als zij iets komen afhalen. Wachtrijen worden bij voorkeur buiten de zaak georganiseerd.

Terrassen
Het is belangrijk dat indien het praktisch mogelijk is, het terras ook effectief verwijderd wordt. Indien dit om praktische redenen echt niet kan, moet er gezorgd worden dat ieder gebruik onmogelijk is. Je kan ook opteren om een boodschap te voorzien: “In het kader van de COVID-19-maatregelen is het strikt verboden plaats te nemen op ons gesloten terras”. Belangrijk is dat je kan aantonen dat je als uitbater alle maatregelen hebt genomen om aan de nieuwe richtlijnen te voldoen.

Hotels
Hotels mogen opblijven teneinde te beantwoorden aan de vraag voor overnachtingsmogelijkheden voor essentiële reizen. Er mag geen toegang zijn tot bar, restaurants (gemeenschappelijke zalen), ontbijtzalen en recreatieve ruimtes. Roomservice is echter wel toegelaten. Terrasmeubelen moeten worden binnengezet. De vergaderzalen van deze hotels zijn gesloten.

Andere logies
Recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisje, camping, B&B, vakantieparken, AirBnB, ...) moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven wonen.

Foodtrucks
Foodtrucks worden gelijkgesteld aan voedingskraampjes die op de markt staan. Ze mogen dus niet openblijven. Een mobiele verkoper van bijvoorbeeld gebraden kip wordt beschouwd als een foodtruck.

Gezondheid en hygiëne
Hou zeker rekening met de nieuwe maatregelen en zorg voor jezelf, je werknemers en je klanten. Dit kan door heel vaak de handen te wassen, eventueel handgel ter beschikking te stellen en de algemene regels over hygiëne in acht te nemen.

We sommen ze nog graag voor je op:

 • Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep
 • Vermijd handen geven of kussen bij begroetingen
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
 • Voel je je ziek, direct contact opnemen met een dokter en thuis blijven.

Je dient ook werknemers die ziek zijn - ook al zijn het lichte symptomen - naar huis te sturen. Merk je bij jezelf dat je symptomen hebt? Dan raden wij je aan om de activiteiten volledig stop te zetten.

 

Corona hinderpremie

Net als bij hinder door openbare werken, wordt voorzien in een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Dit moet zij die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren. Horecaondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting, kunnen een eenmalige premie van 4.000 euro bekomen en als ze na 5 april hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag.

Voorwaarden
De corona-hinderpremie is er voor ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest die getroffen zijn door de verplichte sluitingsmaatregelen.

De voorwaarden zijn:

 • Je bent zelfstandige in hoofdberoep of je bent zelfstandige in bijberoep die, op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep.
 • Je hebt een onderneming met werkende vennoten of minstens één VTE in dienst.
 • Verenigingen en vzw’s komen enkel in aanmerking indien ze minstens 1 VTE in dienst hebben.
 • De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 • De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).
 • Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend.

Bedrag
De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag.

Voor de horecasector is het voldoende dat de verbruikszaal verplicht is gesloten om in aanmerking te komen, ook indien er nog afhaal- of leveringsdiensten uitgevoerd worden.

Wat bij meerdere vestigingen?
De premie wordt ingeval van volledige verplichte sluiting toegekend per exploitatiezetel voor zover in de bijkomende zetels minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschreven personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Aanvraagprocedure
Update 27-03-2020 →
Vanaf deze ochtend is de aanvraagapplicatie voor de Vlaamse corona-hinderpremie online geplaatst op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). De aanvraag indienen is mogelijk tot en met 5 mei 2020. Elke onderneming die recht heeft op de premie door verplichte sluiting, zal die ook krijgen. De uitbetaling van de premie volgt binnen de 14 dagen. Klik hier naar de pagina:https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan . Daar vind je rechtsboven het knopje "AANVRAGEN". Opgelet: er zal een stormloop zijn om de aanvraag te doen, dus mogelijk word je in een wachtrij geplaatst.

Afhaal en levering
Afhaal en levering aanbieden én de corona hinderpremie aanvragen is mogelijk. Voor de horecasector is het voldoende dat de verbruikszaal verplicht is gesloten om in aanmerking te komen voor de corona hinderpremie.

Overbruggingsrecht
Indien je in aanmerking komt voor het overbruggingsrecht (vervangingsinkomen), kan je zowel de hinderpremie als het overbruggingsrecht aanvragen. Beide steunmaatregelen zijn dus te combineren als je aan de voorwaarden voldoet.

Meerdere vestigingen
De premie is aan te vragen voor verschillende vestigingen: voor ondernemers die actief zijn in de horecasector is er een premie mogelijk per uitbatings- of exploitatiezetel, op voorwaarde dat er per uitbatingszetel minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene tewerkgesteld is. Opgelet: als je bijvoorbeeld één café of restaurant hebt zonder personeel, kom je natuurlijk ook nog steeds in aanmerking voor deze premie.

Logies
Hotels die beschikken over een 'gelagzaal' (bv. bar, ontbijtzaal, restaurant) die deze moeten sluiten kunnen ook gebruik maken van deze premie, ook al moet het hotel zelf niet volledig sluiten onder de huidige maatregelen.

 

Overbruggingsrecht

Voorwaarden
Het overbruggingsrecht kan aangevraagd worden als je als zelfstandige in hoofdberoep, helper of meewerkend echtgenoot momenteel geen inkomen hebt door de coronacrisis. Van zodra je je activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt, zal je ook recht hebben het overbruggingsrecht aan 100 % en eveneens voor de maanden maart en april (bv. ook hotels die ervoor kiezen om dus 7 dagen opeenvolgend te sluiten). De voorwaarde van 7 opeenvolgende dagen gesloten te zijn geldt niet voor horecazaken die verplicht zijn te sluiten. Voor hen geldt geen minimumtermijn.

Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxi-statuut) kunnen het overbruggingsrecht aanvragen. Dus ook zelfstandigen die pas na 1 januari 2019 gestart zijn of die vroeger zelfstandige in bijberoep waren, of zelfstandigen die nog onbetaalde sociale bijdragen hebben.

Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep kunnen het overbruggingsrecht niet aanvragen.

Bedrag
Het overbruggingsrecht bedraagt 1.291,69 euro (indien geen kinderlast) of 1.614,10 euro (indien kinderlast) per maand.

Aanvraagprocedure
Je kan het overbruggingsrecht aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Afhaal en levering
Afhaal en levering aanbieden én het overbruggingsrecht aanvragen is mogelijk.

Combinatie corona hinderpremie
Indien je onderneming in aanmerking komt voor de corona hinderpremie, kan je zowel de hinderpremie als het overbruggingsrecht aanvragen. Beide steunmaatregelen zijn dus te combineren als je aan de voorwaarden voldoet.

 

Tijdelijke werkloosheid

Horecazaken die ten gevolge van de opgelegde maatregelen gesloten zijn, kunnen een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen. De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt verlengd met 3 maanden, tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten.

Bedrag
De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent van het begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Aanvraagprocedure
Je kan een volledig overzicht van de voorwaarden en formaliteiten om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen terugvinden op deze pagina onder de derde rubriek ‘Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0.

De werkgevers die omwille van het coronavirus al een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken hadden ingediend en die nu worden getroffen door een maatregel tot sluiting, kunnen een nieuwe aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.

Afhaal en levering
Voor de horecazaken die ondanks de verplichte sluiting toch nog afhaal en levering aanbieden, kan voor alle dagen waarop de werknemers niet tewerkgesteld kunnen worden eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd. In deze regeling kunnen dus uitzonderlijk werkloosheidsdagen afgewisseld worden met arbeidsdagen.

Periode
De voormelde tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (lockdown) wordt voorlopig aanvaard tot en met 5/04/2020. Maatregelen zullen genomen worden om deze einddatum eventueel automatisch te verlengen, in functie van de toekomstige beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Er moet enkel via de portaalsite van de sociale zekerheid een elektronische aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij het werkloosheidsbureau van de RVA gebeuren, waarin in de rubriek “opmerkingen” moet zijn vermeld “Coronavirus – lockdown” en het nummer van het paritair comité dat van toepassing is. In dat geval moet er geen bijkomend dossier meer ingediend worden bij de RVA ter staving van de overmacht, aangezien het gaat om een maatregel opgelegd door de overheid.

 

Uitstel RSZ betalingen

Update 27-03-2020 → Vorige vrijdag besliste de regering om een hele reeks werkgevers de mogelijkheid te bieden hun RSZ-betalingen uit te stellen vanaf 20 maart m.b.t. het eerste en tweede kwartaal 2020 tot 15 december 2020. Er zijn hierbij twee groepen.

Werkgevers waarvoor de RSZ dit uitstel automatisch toekent
Voor meer dan 60.000 werkgevers kon de RSZ het recht op uitstel de voorbije dagen automatisch toekennen. Het gaat om ondernemingen uit de volgende sectoren die verplicht gesloten zijn:

 • Horeca
 • De culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector
 • Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van de betreffende ministeriële besluiten gesloten zijn, met uitzondering van:
 • Voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels
 • Dierenvoedingswinkels
 • Apotheken
 • Krantenwinkels
 • Tankstations en de leveranciers van brandstoffen

Via een eenvoudige toepassing Coronacrisis check RSZ-uitstel biedt de RSZ vanaf vandaag aan deze ondernemingen zelf de mogelijkheid om na te gaan of hun uitstel van betaling correct is toegekend. Zij moeten alleen het KBO-nummer van hun onderneming inbrengen en krijgen onmiddellijk het antwoord.

De toepassing is te vinden op https://www.uitstelrszbetalingen.be

Als zij menen dat zij ten onrechte nog geen uitstel kregen, kunnen zij dit probleem online aan de RSZ melden via het elektronisch formulier, dat daarvoor ter beschikking wordt gesteld. De RSZ zal dit dan onderzoeken, waar nodig corrigeren en de werkgever informeren.

Ondernemingen die hun sluiting zelf moeten melden
Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn maar die zelf beslist hebben om volledig te sluiten, kunnen dat vanaf vandaag ook melden met een elektronische verklaring op eer.

Het gaat hierbij om de volgende ondernemingen:

 • Niet-essentiële bedrijven, die gesloten zijn omdat zij in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen toe te passen.
 • Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten. Het gaat hierbij onder meer over ondernemingen die moesten sluiten omwille van de sluiting van hun toeleveranciers of omdat hun klanten gesloten zijn.

Hoe dient u een verklaring op eer in?
Ondernemingen die werken met een erkend sociaal secretariaat kunnen hiervoor met hen contact opnemen. Andere ondernemingen kunnen gebruikmaken van de eenvoudige toepassing die hierna wordt toegelicht.

Over de toepassing
De toepassing is te vinden op het portaal van de sociale zekerheid: Coronacrisis – Verklaring op eer

Om deze toepassing te kunnen gebruiken, moet een werkgever een account voor het portaal van de sociale zekerheid hebben.

Als hij nog geen account heeft, kan hij er een aanmaken door de procedure op het portaal van de sociale zekerheid te volgen.

Heeft de werkgever een account, dan gaat hij als volgt te werk:

 • Op de homepagina van de RSZ-website, klik op de banner “Coronacrisis: maatregelen voor werkgevers”
 • In het menu links kies “Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ”.
 • In de tekst klik op de knop “Verklaring op eer indienen”
 • Meld u aan.
 • Vink de vakjes aan die op u van toepassing zijn en klik op “Indienen”

De werkgever krijgt onmiddellijk een ontvangstbevestiging.

(Deze tekst werd ons bezorgd door het RSZ)

 

Steunmaatregelen FOD Financiën

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), kunnen de volgende steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën. Als je voor 30 juni 2020 een aanvraag indient kan je een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten of kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling bekomen voor bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en/of rechtspersonenbelasting. Voor meer info over de voorwaarden en de aanvraagprocedure, klik hier.

Betalingsplan Sociale werkgeversbijdragen
Wat de sociale zekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de COVID-19 problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt. Voor meer informatie, klik hier.

Betalingsplan BTW
Het zal mogelijk zijn BTW-aflossingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de gebruikelijke boetes. Dit op voorwaarde dat de schuldenaar aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met COVID-19. Voor meer informatie, klik hier.

Betalingsplan Bedrijfsvoorheffing
Ook i.v.m. de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarde. Voor meer informatie, klik hier.

Personenbelasting en vennootschapsbelasting
Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door COVID-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Voor meer informatie, klik hier.

Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. Voor meer informatie, klik hier.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
Voor de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten en de vrijstelling van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen toegestaan. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met COVID-19. Voor meer informatie, klik hier.

 

Bijkomende steunmaatregelen FOD Financiën

De federale regering heeft nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.

Horeca Vlaanderen trok hiervoor mee aan de kar tijdens deze onderhandelingen. Wij hebben hierop aandrongen om zo de liquiditeit van de vennootschappen op peil te houden. Opnieuw een belangrijke stap, maar wij blijven pleiten voor meer zuurstof voor de sector om deze crisis te overwinnen!

 • Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften
 • Uitstel betaling van btw en bedrijfsvoorheffing
 • Uitstel betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Meer info
Meer lezen over de maatregelen kan via: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen. Bespreek dit met je sociaal secretariaat en/of uw boekhouder.

 

Flexibele huurregeling en brouwerijen

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke daden. Horeca Vlaanderen vraagt dan ook dat alle eigenaars van horecavastgoed een inspanning doen in deze moeilijke tijden. Deze zal nodig zijn als we willen voorkomen dat veel panden gaan leegstaan na deze crisis. Het is vaak voor verhuurders veel gemakkelijker om akkoorden met financiële instellingen te maken qua overbrugging dan voor onze horecaondernemers.

Template documenten
Horeca Vlaanderen stelt ter ondersteuning enkele template documenten ter beschikking om een basistool te hebben teneinde verdere afspraken te benaarstigen met hun verhuurders. De template kan je hier downloaden: 

Brouwerijen
De afgelopen dagen gaven heel wat brouwerijen gehoor aan de oproep van Horeca Vlaanderen om samen deze moeilijke periode te overbruggen. Horeca Vlaanderen is hier heel tevreden mee en had hierover contact met verscheidene brouwerijen: AB Inbev, Alken-Maes, Haacht, Duvel-Moortgat, Palm,… . De steunmaatregelen die ze namen naar de horeca toe zijn een stap in goede richting om meer zuurstof te bieden aan de zaakvoerders. De genomen maatregelen zijn divers: het gaat van een kwijtschelding, over opschorting en betaling over een langere periode tot individuele gesprekken over hoe ze de ondernemers kunnen helpen. Ook de bijkomende maatregelen van de verscheidene brouwerijen omtrent teruggave producten, gratis heropstart van de leidingen… zijn belangrijk. Het is aangeraden om contact op te nemen met je brouwerij om afspraken te maken, want alles is echt maatwerk per onderneming.

 

Garantieregeling voor bedrijven getroffen door coronacrisis

Op vraag van Horeca Vlaanderen hebben de federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector de handen in elkaar geslagen om de kredietverlening aan zelfstandigen en bedrijven in stand te houden. De financiële sector engageert zich om levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen evenals hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten.

Aanvragen
De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Op deze manier houden we de financiering aan de economie in stand. Wij raden je dus zeker aan om direct contact op te nemen met je financiële instelling om te zien wat voor jou en jouw onderneming mogelijk is onder deze maatregelen.

 

Crisiswaarborg

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Daarmee kunnen we al 1000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden.

 

Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

 

Uitstel van betaling Unisono-factuur

Na overleg tussen het unieke platform Unisono (een samenwerking tussen Sabam en de Billijke Vergoeding) en Horeca Vlaanderen is er een oplossing voor horecazaken gevonden wat betreft de Unisono-factuur:

 • Voor openstaande facturen verlengt Unisono de betaaltermijn met 60 dagen en zullen ze géén herinneringskosten aanrekenen.
 • Unisono schort het versturen van facturen voor dagelijks muziekgebruik tijdelijk op voor ondernemingen die gesloten zijn wegens de maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Zo wil Unisono er mee voor zorgen dat zelfstandigen en bedrijven de nodige zuurstof krijgen om de verplichte sluitingsperiode te overbruggen. Horeca Vlaanderen is blij met deze constructieve stap en zoekt verder naar oplossingen, want elke euro telt op dit moment voor onze sector. Beide partijen beseffen dat de auteurs/artiesten en de horeca rechtstreeks met elkaar verbonden en dus getroffen zijn in deze periode.

Wij blijven verder ijveren voor een goede oplossing om zoveel als mogelijk verder zuurstof te geven aan onze horeca-ondernemers.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van Unisono https://www.unisono.be/nl. Je kan Unisono telefonisch bereiken via 02 286 82 11. Dit kan elke werkdag van 9u30 tot 13u.

 

 

 

Onze structurele partners

 Lia  CombinatielogoVLAIO   Klik om een afbeelding te selecteren uit de multimedia database  TEL_business_pos_WitAchter_WEB