Geregistreede kassa - standpunt

Probleemstelling

De horeca is de meest arbeidsintensieve private sector van het land en dit in het land met bij de hoogste lasten op arbeid ter wereld. Het gevolg is dat de toegevoegde waarde per ingezette eenheid arbeid in de sector laag is in vergelijking met andere sectoren (vooral in vergelijking met deze sectoren die via innovatie en uitbesteding arbeid kunnen uitstoten). 

Professoren Konings en Goos voerden in 2013 en in 2015 een studie naar de gevolge van de invoering van de kassa in de sector.
Hier leest u een korte samenvatting en kan u de studies downloaden.

De conclusie is dat de horeca-sector in ons land nauwelijks rendabel is. De gemiddelde winstmarge is negatief en één op twee ondernemingen maakt geen winst. Heel wat horeca-ondernemingen overleven toch via een deel zwarte activiteiten. Het zwart in de sector wordt aangewend om personeel voldoende te kunnen betalen voor de (te) vele uren die gepresteerd worden en dit aan een voor de onderneming haalbaar tarief. Daarnaast worden op deze wijze de prijzen stabiel gehouden.

De regering besliste om de fraude in de sector via de invoering van de geregistreerde kassa met blackbox te bestrijden.Indien men echter niet tegelijkertijd iets doet aan de oorzaken van het zwart in de sector (namelijk een vluchtweg om deze arbeidsintensieve activiteit rendabel te houden), dan saneert men de sector.

Gevolgen zijn naast faillissementen en stopzettingen een stijging van de prijzen, verlies van kwaliteit en minder openingsuren- en dagen.

De overheid heeft na duiding van de sector dit probleem erkend en werkte daarom een horecaplan uit als begeleidende maatregel bij de kassa. De maatregelen van het horecaplan zijn nodig en zeer nuttig, maar ze pakken het basisprobleem van de hoge loonkost voor het vaste personeel niet aan.

 

Welke oplossing stelt Horeca Vlaanderen voor

Horeca Vlaanderen is voorstander van een geregistreerd kassasyteem. Het zorgt voor een gelijk speelveld voor iedereen. Maar op dit moment moeten we vaststellen dat er ten eerste geen rendabel kader is gecreëerd waardoor officieel èn rendabel ondernemen met personeel  in de horeca zeer moeilijk is.
Ten tweede is de grens van 25.000 euro volgens ons ongrondwettig, en werkt ze bovendien zwartwerk in de hand.

Horeca Vlaanderen vraagt in de eerste plaats een verlaging van de lasten op arbeid voor het vaste personeel en een verlaging van het BTW-tarief, minstens voor de niet-alcoholische dranken.
Daarnaast moet iedereen evenwaardig behandeld worden. Dat wil zeggen dat de kassa moet worden ingevoerd bij iedereen die maaltijden ter plaatse verkoopt.


Traject Horeca Vlaanderen

Horeca Vlaanderen heeft ondertussen een lange weg afgelegd in het kassadossier. We geven u een overzicht:

2009
De invoering van de geregistreerde kassa wordt aangekondigd. Startende ondernemingen zouden ze moeten gebruiken vanaf 1 januari 2010, algemeen staat de invoering gepland op 1 januari 2013.

2011
Horeca Vlaanderen pleegt overleg met minister Reynders en staatssecretaris Crombez. Professor Houben stelt zijn studie voor over de rendabiliteitsproblemen in de Horeca. Verder is er een eerste overleg met o.a. UNIZO, Agoria, het Agentschap Ondernemen en de Unie van de Sociale Secretariaten. Horeca Vlaanderen organiseert het eerste ondernemersforum trekt het land rond met de eerste informatiesessies. 

2012 - voorjaar
In het voorjaar van 2012 lanceert horeca Vlaanderen de eerste ‘Blackbox-brochure’ en gaat onze informatiesite ‘horecablackbox.be’ online. Er zijn afspraken met de kabinetten van Quickenborne, De Crem, Peeters, Van Ackere, Turtelboom, De Coninck, Milquet, Reynders en Di Rupo. Op 12 maart 2012 wordt de verplichte invoering uitegsteld naar 1 juli 2013
Er is ook overleg met de unie van Sociale Secretariaten, De FOD Financiën, de BTW-administratie, Agoria, BIBF, FEBED, het Agentschap Ondernemen en ADMB. Horeca Vlaanderen bezoekt en informeert haar lokale afdelingen en organiseert nog drie ondernemersfora en diverse oplediingen en infosessies.

2012 - najaar

De tweede versie van de ‘Blackbox-brochure’ wordt verdeeld. Er is overleg met ministers en kabinetten Laruelle, Van Quickenborne en Van Ackere. We organiseren 15 infosessies en breiden het opleidingsaanbod stek uit. Eind 2012 staat de derde versie van de kassabrochure online. In totaal organiseren we in 2012 zevenenveertig infosessies en opleidingen. Op 20 november wordt de kassa uitgesteld tot 1 april 2014.

2013 - voorjaar
Horeca Vlaanderen pleegt overleg met ministers en kabinetten De Crem, De Croo, Bogaert, Lieten, Vandeurzen, Vandelanotte en Crombez. Ook is er overleg met Wouter Beke, Nele Lijnen, Rik Daems en Gwendolyn Rutten. De kassamaterie wordt ook besproken met het VBO, UNIZO en de professoren Konings en Goos. Met steun van de Vlaamse Overheid richt Horeca Vlaanderen de ‘Horeca Academie’ op. Tevens wordt de publiekactie ‘Hier wordt geleefd’ gelanceerd.
Op 26 april wordt de verplichte einddatum gelegd op 31 december 2015. Op 12 juli keurt de regering het eerste horecaplan goed.

 

2013 - najaar
Er is overleg met de ministers en kabinetten Geens, Crombez en Vandelanotte , daarnaast wordt samengezeten met Jan Jambon en Jef Van den bergh. De professoren Konings en Goos stellen hun studie voor en becijferen een jobverlies van 21.000 als de GKS wordt ingevoerd zonder begeleidende maatregelen. Naar aanleiding van de verkiezingen in 2014 stelt Horeca Vlaanderen haar memorandum voor. In 2013 werden zes infosessies en tweeënvijftig opleidingen georganiseerd. Op 2 december is registeren voor het gebruik van GKS mogelijk. Wie het GKS gebruikt kan vanaf 1 januari 2014 genieten van de maatregelen van het horecaplan. 

2014 - voorjaar
Er is overleg met ministers en kabinetten Geens, De Coninck, De Croo, Chastel, Bogaert en Muyters. Ook worden Wouter Beke, Jef van den bergh, Theo Francken en Liesbeth Homans gezien. In januari lanceert Horeca Vlaanderen haar kassamemorandum.
     

2014 - najaar
Er wordt overleg gepleegd met ministers en kabinetten Reynders, Weyts, Borsu, Tommelein en Sleurs. De nieuwe studie van professor Houben berekent een verlies tot 68.000 jobs bij invoering van de kassa. Horeca Vlaanderen stelt ‘de menukaart van de toekomst’ voor aan de pers en laat stressballen verdelen over gans Vlaanderen. In 2014 werden vijfenzestig opleidingen en zeven infosessies georganiseerd.

     

2015 - voorjaar
Horeca Vlaanderen roept haar ondernemers op om zelf de nodige maatregelen te nemen. Er wordt een manifestatie voor een leefbare horeca georganiseerd in Brussel. De regering keurt de nieuwe maatregelen over flexijobs en overuren goed. Een nieuwe studie van professoren Konings en Goos berekenen, rekening houdend met deze nieuwe maatregelen, nog steeds een verlies van elf- tot dertienduizend jobs. Er was overleg met onder andere de ministers en kabinetten Peeters, Sleurs, Tommelein, De Block en Borsus.  Ook werd overleg gepleegd met een aantal parlementairen die zich uitgesproken bezig houden met de horecaproblematiek. De ledenraad van Horeca Vlaanderen stond in het teken van de geregistreerde kassa. Staatssecretarissen Tommelein en Sleurs kwamen de nieuwe maatregelen voorstellen en verdedigen

2015 - najaar
De Raad van State oordeelt de 10 procent-regel als ongrondwettig en vernietigt een deel van de kassawetgeving. In december bereikt de regering een princiepsakkoord om de 10 procent-regel te vervangen door een plafond van 25.000 euro.
Met het kabinet van minister van Financiën Van Overtveldt was er overleg betreffende het advies van de auditeur van de Raad van State. Ook werd hiervoor samengezeten  met Open-VLD voorzitster Gwendolyn Rutten en Staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Bart Tommelein.

2016 -  voorjaar
De overheid keurt de wetgeving goed waarin de 10 procent-regel wordt vervangen door en plafond van 25.000 euro. Er is onder andere overleg met de ministers en kabinetten Van Overtveldt en Tommelein.